גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
עיבוי – מסלול הרשויות המקומיות

עיבוי – מסלול הרשויות המקומיות

עיבוי – מסלול הרשות המקומיות

מידע כללי 

הקדמה: מסלול זה מיועד לרשויות המקומיות וכל המידע המובא כאן הוא מידע כללי. המידע המפורט והמחייב נמצא בהנחיות עיבוי. 

החל מחודש יוני 2001 מפעיל צוות הוועדה המשרדית העוסק בתחום ההתחדשות העירונית, להלן: הוועדה, את מסלולי העיבוי. מטרת המסלול היא להגדיל את הניצול של הקרקע באמצעות תוספות בנייה בשטחים בנויים כתוספת מספר קומות או כבנייה של אגפים חדשים בלי להרוס את המבנים הקיימים.

מסלול זה מיועד רק לשכונות מגורים.

מסלול זה מאפשר לכלול גם מתחמים שלא עמדו בתנאים של מסלול העיבוי, במיוחד בנושא היקף התוספות של זכויות בנייה כפי הנדרש במסלול עיבוי.

הוועדה הבין משרדית להתחדשות בנייה תמליץ לממשלה על מתחמים שיימצאו כמתחמים מתאימים למסלול העיבוי בהתאם לדירוג שלהם מתוך התחשבות במגבלות התקציב ובהתאם לקריטריונים המפורטים.

כדי לעודד את פעילות העיבוי, יתקבל מימון ציבורי לשם קידום התכנון החוקי של תוספות הבנייה ולשם ביצוע פעולות הסברה. המערכת תתמוך בכל הפעולות וביצירת תנאים מתאימים שיאפשרו לבעלי הזכויות בנכסים, ליזמים או לקבלנים לבצע פעילות בהתאם לתוכניות החדשות.

תכנון הפעולות וביצוע התשתיות במסלול העיבוי ייעשה בשיתוף פעולה של הרשות המקומית ומנהל הפרויקט, או חברת הניהול, שבחרה הרשות המקומית ובהתאם לצרכים.

במסלול זה אפשר להציע גם מתחם המורכב מתת מתחמים גם אם אין בניהם רציפות טריטוריאלית, אך בהתאם לדרישות ולתנאים כפי שיפורט בהמשך.

מידע על עקרונות המסלול

 • יש להתמקד בשכונות שנבחרו, שכונות המתאימות לפעילות הזאת.
 • את המהלך תוביל הרשות המקומית.
 • מימוש פעילות העיבוי יתבצע ע"י בעלי הנכסים או היזמים והקבלנים הפועלים מטעם בעלי הנכסים ובאחריותם בלבד.
 • יש להבטיח לרשות המקומית הבטחה של מסגרת ארגונית כמו מנהל פרויקט או חברה מנהלת, כדי להאיץ את התהליכים וכדי להסביר את הפרויקט לכל בעלי הזכויות בדירות.
 • יש לתכנן תוכניות הנשענות, ככל האפשר, על התשתיות הקיימות.
 • יש להבטיח מימון ציבורי לתכנון סטטוטורי של התוספות לזכויות הבנייה.
 • את מימון הרכיבים הציבוריים בפרויקט תבצע הרשות המקומית באמצעות ייעוד ההכנסות שתגבה הרשות כתשלומי חובה במתחם. את כל ההכנסות מהמתחם תנהל הרשות כמשק כספי נפרד.

על הגורמים הלוקחים חלק במסלול העיבוי ועל התפקיד שלהם

בתהליך העיבוי לוקחים חלק ארבעה גורמים: הוועדה הבין משרדית להתחדשות עירונית, הרשות המקומית, מנהל הפרויקט ובעלי הנכסים. לכל גורם יש תפקיד מוגדר.

הוועדה הבין משרדית מורכבת מנציג משרד השיכון והבינוי, מנציגי הממשלה, מנציגי משרד האוצר, משרד הפנים, מנציגי המשרד להגנת הסביבה, מנציגי משרד התחבורה ומנציגי הרשות של מקרקעי ישראל. בתפקיד של יו"ר הוועדה משמש הנציג של משרד הבינוי והשיכון.

תפקידי הוועדה: הוועדה אשר משמשת כזרוע ביצוע של הממשלה תקבע ותעדכן את נהלי העבודה ואת הכללים. הוועדה תגבש קריטריונים באשר למיון של המתחמים ולבחירת המתחמים, הוועדה תבחן את המתחמים שמציעות הרשויות המקומיות ותמליץ עליהם לממשלה כמתחמים המתאימים להתחדשות עירונית. נוסף על כך תפעל הוועדה לקידום של תיקוני חקיקה, להסדרת תקנות וליצירה של מנגנוני פעולה כדי לקדם את הפרויקטים ואת ההסדרים התומכים במימוש הפרויקט.

הרשות המקומית היא הגורם האחראי על הפעילות הציבורית ועל היוזמה במתחמי העיבוי.

תפקידי הרשות המקומית:

 • הגשת הצעות של מתחמים מתאימים למסלול העיבוי לוועדה למיון בהתאם לתנאי הסף ובהתאם לעקרונות כפי שנקבעו בצירוף כל המידע הנדרש והמסמכים הרלוונטיים. על מנהל הפרויקט או החברה המנהלת מוטלת החובה לסייע לרשות המקומית.
 • הרשות המקומית תתקשר בחוזה עם המנהל של הפרויקט או החברה המנהלת בהתאם לכל הכללים המחייבים, בהתאם לכל דין ובצירוף כל המידע והמסמכים הנדרשים.
 • על הרשות המקומית לבנות מערכת תקציבית מיוחדת וסגורה לכל מתחם בנפרד ולנהל כל מערכת בחשבון בנק מיוחד.
 • בהתאם לשיקול דעתה תתקשר הרשות המקומית בחוזים עם מתכננים ויועצים כדי להכין את כל המסמכים של התכנון למתחמים שהוכרזו.
 • על הרשות המקומית לקדם את התכנון החוקי במתחם עד לאישור הסופי.
 • על הרשות המקומית לתכנן ולבצע את עבודות הפיתוח במתחם ואת הקמת מוסדות הציבור, בהתאם לתוכנית כפי שהוגשה ואושרה על ידי הוועדה בשלב המיון השני.
 • על הרשות המקומית לבקר את כל המועסקים על ידה בפרויקט כמו מנהל הפרויקט, קבלנים, יועצים ועוד במשך כל השלבים של הפרויקט ועד לסיומו.
 • על הרשות לדווח לוועדה, או לכל גורם אחר המייצג אותה, דיווח תקופתי על  כל התקדמות של הפעילות במתחם, כולל בשלבי התכנון, על עבודות הפיתוח, על הקמת מוסדות הציבור כפי שאושרו בוועדה ועל הוצאה של היתרי הבנייה במתחם. נוסף על כך, חייבת הוועדה להגיש דו"חות כספיים אחת לתקופה.

מנהל הפרויקט או החברה המנהלת את הפרויקט ייבחרו ע"י הרשות המקומית כדי לשמש כזרוע הביצוע של הרשות. על מנהלי הפרויקט לפעול לקידום מועיל  של הפרויקט מתוך עמידה במסגרת התקציב ובלוחות הזמנים שנקבעו לכך.

 הערה: מטלות אלו יחולו על הפעולות המתבצעות מאת הרשות המקומית.

תפקידי מנהל הפרויקט:

 • מנהל הפרויקט יבצע בדיקות וסקרים ויסייע לרשות המקומית לערוך בדיקה של ההתאמה של המתחמים שעליהם היא מבקשת להכריז כמתחמי עיבוי. בנוסף, מנהלי הפרויקט יעזרו לרשות המקומית להכין את כל החומר הנדרש להכנת המתחם ולהגשת הבקשה לוועדת המיון.
 • מנהלי הפרויקט יבצעו את כל הפעולות של תיאום התכנון והניהול עד לקבלת תוקף לתוכנית.
 • מנהלי הפרויקט יבצעו פעולות הסברה לתושבים, פעולות שבמסגרתן הם ישמרו על קשר רצוף עם התושבים ויספקו להם את כל המידע הנדרש על עקרונות הפרויקט, על אופי הפרויקט, על המצב של תכנון הפרויקט בכל שלב ועל כל האפשרויות העומדות בפני התושבים בשל התכנון החדש. בפעולות ההסברה חייב מנהל התוכנית לקיים, לפחות, שלושה כינוסים שבהם הוא יסביר וידווח לתושבים על כל התקדמות בפרויקט.
 • מנהל הפרויקט ינהל את תקציב הפרויקט עבור הרשות המקומית באמצעות חשבון בנק מיוחד, הוא יעקוב אחרי השמירה של מסגרת התקציב כפי שנקבעה, ויגיש אחת לשישה חודשים, לפחות, או בכל עת שיידרש דו"ח כספי לרשות המקומית.

בעלי הנכסים יהיו אחראיים בלעדיים על מימוש הזכויות בתוכנית החדשה כולל קבלה של היתרי בנייה ושל ביצוע עבודות הבנייה בפועל.

את הפעילות למימוש הנכסים יכולים בעלי הזכויות לבצע בהתארגנות עצמית, על ידי קבלנים, יזמים או בכל אמצעי  שיבחרו בו.

בעלי הנכסים זכאים לקבל סיוע ממנהל הפרויקט בכל מה שקשור לקבלת הסבר על עקרונות הפרויקט, על האופי שלו, על המשמעויות שלו ועל כל האפשרויות הטמונות בו.

כל מה שחשוב לדעת על עיקרי התהליך

הגשה של המתחמים למיון

הרשות המקומית תפנה לוועדה את ההצעות הרלוונטיות למתחמים המתאימים למסלול העיבוי.  את פעולת ההגשה תעשה הרשות המקומית בשלב אחד ובסיוע של מנהל הפרויקט או החברה המנהלת.

המתחמים המוגשים לוועדה יכולים להיות מתחמים בבעלות פרטית או מתחמי קרקעות המנוהלים על ידי מנהל מקרקעי ישראל. יש לציין כי לוועדה אפשר להגיש רק מתחם ששימושו העיקרי הוא למטרת מגורים.

אפשר להגיש לוועדה גם מתחמים ותתי מתחמים שאין בניהם רציפות טריטוריאלית, אך בתנאי שהמתחמים המוגשים עומדים בכל התנאים ומוגשים לאישור חוקי כתכנית אחת.

אין להגיש לוועדה מתחמים שהומלצו או הוכרזו כמתחמים מתאימים לפרויקט פינוי בינוי או גם מתחמים שהוגשו למיון במסלול פינוי בינוי ועמדו בדרישות, אך הם לא המליצו עליהם לממשלה להכרזה.

הכול על מיון המתחמים והבחירה שלהם

הוועדה תבדוק אם כל המתחמים אשר הוגשו לה ואשר עונים על כל התנאים שנקבעו ותדרג את כל המתחמים העומדים בדרישות הסף בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנושא.

בהתאם לדירוג המתחמים ולמיקומם בדירוג תמליץ הוועדה לחברי הממשלה על המתחמים המתאימים. בהמלצותיה תיקח הוועדה בחשבון את מגבלות תקציב הפרויקט בשנת התקציב הנתונה.

מידע על התקשרות של רשות מקומית עם החברה המנהלת או מנהל הפרויקט

לקראת הגשת המתחמים למיון יתקשרו הרשויות המקומיות עם מנהל פרויקט או עם החברה מנהל בהתאם לתנאים כפי שמפרטות ההנחיות.

על קידום הפעילות המתחמים המוכרזים

במתחם מוכרז מיועד הפרויקט להימשך לא יותר משש שנים מתאריך ההכרזה. לאחר שש שנים לא ייהנו הפרויקטים מהטבות ממשלתיות, אלא אם תקופת ההכרזה תתארך.

לאחר הכרזת המתחם יקבלו הפרויקטים זכויות למימון פעולות ההסברה ולמימון של התוכנית להוספת זכויות בנייה.

הרשות המקומית משתתפת במימון הפרויקט בשיעורים הבאים בהתאם לדירוג החברתי הכלכלי שלה כפי שמתפרסם בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

אשכול חברתי כלכלי

1-6

7

8

9-10

אחוז ההשתתפות של הרשות המקומית

0%

5%

7.5%

10%

 

לצורך המימון תיפתח הרשות המקומית חשבון בנק מיוחד בבנק דקסיה ישראל. בחשבון זה יפקידו את הכספים הקשורים לפרויקט.

על הרשות המקומית מוטלת האחריות לביצוע הפעולות הבאות:

 • התקשרות עם מתכננים.
 • קיום פעולות הסברה לתושבים.
 • קידום ואישור של התוכניות הסטטוטוריות.
 • קידום, אישור וביצוע של תכנון התשתיות ומוסדות הציבור.
 • ניהול תקציב הפרויקט בקרן ייעודית.
 • דיווח על התקדמות הפרויקט בכל שלב לוועדה הבין משרדית האחראית על הפרויקט.

הערה: ההכרזה על המתחם כמתחם עיבוי אינה מונעת ביצוע עסקאות או התקשרות וכל פעולות במתחם שאינן כלולות במסגרת של הפרויקט הזה.

מידע על סיום הפעילות במתחמים

לאחר שש שנים מתאריך ההכרזה יפוג התוקף של ההכרזה ולפרויקט לא יינתנו הטבות ממשלתיות, אלא אם תקופת ההכרזה תוארך.

במקרים שבהם יהיו שינויים מהותיים בתנאי הפרויקט, תנאים שהיוו את הבסיס לבחירת הפרויקט, או במקרים שבהם הפרויקט לא יתקדם, תהיה רשאית הממשלה, בהתאם להמלצות של הוועדה, לבטל או לשנות את ההכרזה באשר למתחם גם לפני שעברו שש שנים ממועד ההכרזה.

מידע על ההארכה של תקופת ההכרזה

אפשר להאריך בשש שנים נוספות את ההכרזה על המתחם כאשר התוכנית שלו הופקדה או אושרה או כאשר המוסד המוסמך יחליט על הפקדת התוכנית. הארכה של תקופת ההכרזה תתבצע לפי הכללים שבגינם הוכרז המתחם בהכרזה הראשונה.

על ההתקשרות עם מנהל הפרויקט או עם החברה המנהלת

מנהל הפרויקט או החברה המנהלת ייבחרו ע"י הרשות המקומית ויעשו את כל המטלות הנדרשות כדי לקדם ולבצע  את הפרויקט באופן היעיל ביותר במסגרת לוח הזמנים והתקציב כפי שנקבע.

הבחירה של מנהלי הפרויקט והחתימה על חוזה ההתקשרות אתם תיעשה על פי הנהלים כפי שפורטו בהנחיות של ההתקשות עם מנהלי הפרויקט.

 על מנהלי הפרויקט לפקח על האיכות של השירותים הניתנים ועל הקיום של כל תנאי החוזה בהתאם לרמה הנדרשת מכל תחום בפרויקט.

הבהרה: המטלות החלות על מנהל הפרויקט או החברה המנהלת תקפות רק באשר לפעולות הנדרשות מאת הרשות המקומית.

על השתתפות להכנת חומר הרקע למיון

במתחם שעמד בכל הדרישות של המיון ואושר על ידי הוועדה כמתאם מתאים להכרזה ע"י הממשלה, תזכה הרשות המקומית בסכום כסף חד פעמי בגובה של 53,400 שקלים פלוס מס ערך מוסף. התשלום יינתן כסיוע לרשות לכיסוי ההוצאות עבור השירותים של מנהל הפרויקט או של החברה המנהלת ושל היועצים עבור הכנת ההצעות לקראת  המיונים.

התשלום אינו מותנה בהכרזה של הממשלה על המתחם כמתחם מתאים לעיבוי.

מנהלי הפרויקט העוסקים בהכנת החומר לקראת המיון זכאים לשכר טרחה המורכב משני גורמים:

 • שכר טרחה הניתן עבור עבודת ניהול, התיאום והתכנון.
 • תשלום חודשי שישולם למנהל הפרויקט רק לאחר ההכרזה.

 נוסף על שכר הטרחה, אם יתקיימו כל התנאים, מנהלי הפרויקט יהיו זכאים לקבל תגמול מיוחד בשיעור שונה במקרים הבאים:

 • כאשר התוכנית תופקד למתן תוקף עוד בטרם חלפו שלושים ושישה חודשים ממועד ההכרזה.
 • כאשר הפרויקט מומש והוצאו בו היתרי בנייה תקפים בהתאם לתוכנית החדשה.

מידע על הבחירה של המתחמים

הרשות המקומית תפנה לוועדה את ההצעות לבחירת מתחמים בהתאם לעקרונות ולמתכונת כפי שמפורט בהנחיות העיבוי למתחמים שאותם היא מציעה כמתחמים מתאימים למסלול העיבוי.

את הדיון בהצעת הרשויות המקומיות תערוך הוועדה בשלב אחד. המתחמים שעמדו בתנאי הסף הנדרשים ידורגו בהתאם לקריטריונים, כפי שיפורט בהמשך. בהתאם למגבלות התקציב ובהתאם לתוצאות הדירוג, תרכיב הוועדה רשימה של מתחמים מומלצים להכרזה על ידי הממשלה כמתחמים המתאימים לעיבוי.

מתחמים שהוגשו לוועדה, אך לא הוגשו לממשלה כמתחמים מומלצים לעיבוי בגלל דירוג נמוך או בשל בעיות תקציב, יכולים להיות מוצעים למיון חוזר בתאריך מאוחר.  גם בהגשה החוזרת צריכה הרשות לפנות במכתב אל הוועדה ולהקפיד שמתחמים אלו עומדים בכל הכללים הנדרשים, גם בכללים ובעדכונים החדשים כפי שמפורט בקובץ העדכונים עד למועד ההגשה החוזרת.

התאריכים שבהם אפשר להגיש הצעות למיון במסלול עיבוי חלים פעמיים בשנה, בכל יום שלישי הראשון של חודש אפריל ושל חודש אוקטובר.

המתחמים המוצעים לוועדה יכולים להיות מתחמים עם קרקעות פרטיות או קרקעות המנוהלות על ידי מנהל מקרקעי ישראל ורק מתחמים המשמשים למגורים.

אפשר להציע גם מתחמים או תת מתחמים שאין בניהם רצף טריטוריאלי, אך בתנאי שהמתחם יענה על כל תנאי הסף והוא יוגש כתכנית אחת לאישור חוקי.

הכתובת למשלוח ההצעות: עינת גונן, משרד השיכון והבינוי, האגף לתכנון ולבינוי ערים,  תיבת דואר" 18110, ירושלים. מיקוד: 91180.

מהם התנאים למיון

רק מתחמים שעמדו בכל תנאי הסף המצטברים בכפוף למגבלות התקציב ולמיקום שלהם בדירוג יומלצו לממשלה להכרזה. להלן התנאים:

 • המתחם מכיל קרקע בנויה אשר נמצאת ביישוב עירוני בתחום של עירייה או מועצה מקומית .
 • במתחם שנמצא בתחום של העירייה יש לפחות שלוש מאות יחידות דיור בנויות במועד ההגשה לוועדה או מספר של מטרים מרובעים בערך כספי שווה למספר יחידות הדיור.

במתחם שנמצא בתחום של המועצה המקומית יש לפחות מאה וחמישים יחידות מגורים בנויות או מספר של מטרים המשמשים לשימושים אחרים, בערך שווה למספר יחידות המגורים.

אפשר להגיש מתחם או תתי מתחם הנמצאים בתחום הרשות המקומית גם אם אין בניהם רצף טריטוריאלי וגם אם בכל מתחם יש פחות יחידות הדיור מהמספר הנדרש כפי שפורט לעיל, אך בלבד שהמתחם עומד בתנאי הסף והוא יוגש כתכנית אחת לקבלת אישור חוקי.

הערה:  כל המתחמים הנ"ל אינם חייבים להיכלל בתוכנית קיימת אחת, אך הם חייבים להיכלל בתוכנית מוצעות אחת ואשר תוכננה על ידי אותו צוות תכנון.

 • השטחים הבנויים במתחם יהוו לפחות שמונים אחוז מהסך הכולל של כל השטחים הבנויים בפועל במתחם, ללא שטחים המשמשים לצורכי ציבור.
 • השטח של המגרשים הפנויים שבמתחם, מגרשים פנויים שאינם משמשים לצורכי ציבור, לא יעלה על סך של עשרים אחוזים מסך כל השטחים הסחירים במתחם, וזאת על פי התוכנית התקפה. חשוב לציין כי השטחים המסחריים הם אינם השטחים המיועדים לצורכי ציבור.
 • ההגדלה של שטח הבנייה תהיה, לפי התוכנית המוצעת, לפחות בשיעור של חמישים אחוז בהשוואה לשטחים הסחירים הבנויים בפועל, וזאת בתנאי שהחישוב של התוספת המוצעת אינה כוללת בנייה חדשה בשטח פנוי, במידה ויש שטחים פנויים בתוך המתחם.
 • הצפיפות בתכנית המוצעת, במספר יחידות למגורים לדונם או בשווה ערך לכך, לא תהיה פחות מהצפיפות העירונית המינימאלית בהתאם לנדרש ברשימה.
 • ברשות המקומית קיים פתרון, או מתוכנן, לטיפול בשפכים, פתרון שיאפשר לקלוט את התוספת של השפכים עקב הבנייה הצפויה בשל אישור התוכנית החדשה.

הקריטריונים למיון

 את המתחמים אשר יעמדו בכל הדרישות של המיון ידרגו בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • היקף ההשקעות בתשתיות ובכל מוסדות הציבור – ההיקף ההשקעה שתידרש תימדד בשקלים ליחידת דיור נוספות או בשווה ערך להרחבות במגורים וגם לשימושים שאינם מיועדים למגורים. כעיקרון, ככל שההשקעה שתידרש לתשתיות ולהקמת מוסדות ציבור תהיה קטנה יותר, בהתאם לזה תהיה העדיפות להמלצה של המתחם לאישור תהיה גבוהה יותר.
 • היקף תוספת הבנייה – היחס בין הבנייה הקיימת במתחם לבין היחס לבנייה המוצעת, במושגי שטח כולל. כעיקרון, ככל שהיחס יהיה גדול יותר, כך גם העדיפות להמלצה על המתחם לאישור תהיה גבוהה יותר.
 • רמת ההשתתפות העצמית – הקריטריון לרמת ההשתתפות הנדרשת ישווה בין מספר תוספות הדיור הנדרשות לעומת המספר של יחידות הדיור הקיימות. ככל שהיחס שבין תוספות הדיור החדשות לבין התוספות הנדרשות יהיה גבוה יותר, גם העדיפות להמלצה על המתחם תהיה גבוהה יותר.

המשקל שיינתן לכל קריטריון

 • להיקף ההשקעות הנדרשות למוסדות ציבור ותשתיות – יינתן משקל של עשרה אחוז.
 • ליחס בין הצפיפות במתחם לבין הצפיפות העירונית המינימאלית יינתן משקל של עשרה אחוז.
 • להיקף הבנייה בהתייחסות לבנייה הקיימת יינתן משקל של ארבעים אחוז.
 • לרמת ההשתתפות העצמית יינתן משקל של ארבעים אחוז.

איך מנהלים את הפעילות במתחמים המוכרזים

האחריות על הניהול של הפעילות בכל מתחמים המוכרזים תהיה מוטלת על הרשות המקומית. בפועל, פעולות הרשות המקומית יתבצעו באמצעות החברה המנהלת את הפרויקט או מנהל הפרויקט.

כל הפעולות הנדרשות במתחמים

 • פעולת הכנה – פתיחה של חשבון בנק נפרד, חשבון שינוהל כקרן מיועדת.
 • פעולות הסברה – היועץ הארגוני או הנציג של מנהל הפרויקט או החברה המנהלת יבצע פעולות הסברה לתושבים. בכל מגע עם התושבים ובכל פעולת הסברה יפעל מנהל הפרויקט או נציג מטעמו בשיתוף פעולה עם העובדים של הרשות המקומית.
 • התקשרות עם יועצים ומתכננים – הרשות המקומית, בהתייעצות עם מנהל הפרויקט, תבחר ותתקשר עם יועצים ומתכננים כדי להגיש את התוכניות לאישור חוקי.
 • קידום ואישור התכנון החוקי – הרשות המקומית תפעל בשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט או הנציגים והיועצים הפועלים מטעמו לקידום התכנון החוקי לפי הפרוגרמה שאישרה הוועדה בשלבי המיון.
 • תכנון וקידום של תשתיות ומוסדות ציבור – בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לכל דין תבחר הרשות המקומית את הצוות של המתכננים שיכינו את התוכניות להקמת מוסדות הציבור הנדרשים בהתאם לתוכנית.
 • ביצוע תשתיות ומוסדות ציבור והתקשרות עם קבלנים – הביצוע של התשתיות ושל מוסדות הציבור יבוצע לפי השלבים שנקבעו בתכניות הפיתוח ואושרו בשלבי המיון ולפי ההוראות של התוכנית החוקית.
 • פיקוח על הביצוע - הרשות המקומית תפקח באופן צמוד על הביצוע וההתקדמות של בניית התשתיות ומוסדות הציבור.
 • מעקב, בקרה ודיווח – הרשות המקומית ומנהל הפרויקט ידווחו לוועדה על כל הפעילות השוטפת המתבצעת במתחם בכל אחד מהשלבים של האישור החוקי של התוכנית, תב"ע. נוסף על כך, תדווח הרשות, בסיוע מנהל הפרויקט, על הענקת היתרי בנייה בתוקף כולל היתרי בנייה שאינם מיועדים לבנייה ציבורית.
 • פעילות לאחר סיום תקופת ההכרזה – לאחר שש שנים מתאריך ההכרזה, יפוג התוקף של תקופת ההכרזה, והמתחם לא יוכל ליהנות מכל סוג של הטבות מהמדינה. אך עם זאת גם לאחר סיום תקופת ההכרזה, יש להשלים את בניית מוסדות הציבור והתשתיות במימון הרשות המקומית.

הנחיות עיבוי

קובץ -הנוסח המלא של הנחיות עיבוי

קובץ – הנוסח הקצר של הנחיות עיבוי