מילון מונחים

  • חיפוש לפי אות

אגף שומת מקרקעין

אגף שומת מקרקעין הוא אגף במשרד המשפטים. עיקר עבודתו היא עריכת שומה לכל עסקה של מקרקעין שהמדינה או מוסדותיה הם צד בעסקה. בראש האגף עומד שמאי המקרקעין של הממשלה.

אגרות בניה

סכום כסף שאותו נדרשים לשלם עבור קבלת היתר בנייה בהתאם לסוג ההיתר.

אגרות פיתוח

תשלומי חובה על הנכס כמו מיסים, היטלים ואגרות המוטלים על הבעלים של הנכס בשל הקרקע, בשל הבנייה הקיימת או בשל הבנייה המתוכננת.

אדמה פרטית

קרקע פרטית שנמצאת בבעלות מלאה של אדם פרטי לעומת קרקע ציבורית שנמצאת בבעלות של גורם ציבורי.

אדמת מינהל

אדמות מינהל הן אדמות בבעלות מינהל  מקרקעי ישראל (רמ"י), המהוות כ-92% משטחה של ישראל. בניגוד לקרקעות פרטיות, אדמות מינהל אינן ניתנות לרכישה, אלא להחכרה לתקופות ארוכות, בדרך כלל ל- 49 שנים. חוזה חכירה נחתם בין החוכר (הרוכש) לבין רמ"י, ותנאי החכירה כוללים תשלום דמי היוון ודמי חכירה שנתיים וקבלת אישור רמ"י לבנייה או להעברת זכויות חכירה. העברת זכויות חכירה אפשרית רק לאזרחי ישראל או זכאי חוק השבות, וכרוכה בתשלום דמי הסכמה לרמ"י ובאישור רמ"י. מבחינה היסטורית, אדמות מינהל רבות נרכשו על ידי הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) בתנאי שיישארו בבעלות יהודית, כתוצאה מכך, העברת זכויות חכירה מוגבלת למי שעומד בקריטריון זה.

אדמת מנהל מקרקעי ישראל

אדמה בבעלות המדינה המושכרת לאדם פרטי לתקופה מוגדרת, בדרך כלל ל- 49 שנים, לצורך בניית נדל"ן.

אדריכל הפרויקט

אדריכל הוא איש מקצוע מוסמך המלווה את היזם והקבלן לאורך כל תהליך הבנייה והוא בעל המקצוע האחראי על תכנון מבנים, על הגשת בקשות להיתר בנייה ופיקוח על תהליך הבנייה מתוך הקפדה על עקרונות תכנון ערים.

אדריכל נוף

מתכנן חללים חיצוניים פונקציונליים ואסתטיים כמו מגרשי משחקים, גנים, בריכות שחייה ועוד.

אופציה במקרקעין

אופציה במקרקעין זו זכות חוזית הניתנת לרוכש פוטנציאלי על ידי בעל הנכס המאפשרת לו לרכוש את הנכס .

אזורי מגורים א', ב', ג'

אזורי מגורים שונים המסווגים בהתאם לתכנית בניין ערים(תב"ע) מאושרת.

אחוזי בניה מותרים

אחוזי בנייה הם היחס שבין השטח המותר לבנייה לבין שטח המגרש, המבוטא באחוזים. תכנית בניין עיר (תב"ע) קובעת את אחוזי הבנייה המותרים לכל אזור מתוך התחשבות באחוזי הבנייה המותרים באזור.

איחוד ו חלוקה מ- חדש של חלקות

אחר אישור תכנית פינוי בינוי הקובעת את קיבולת שטחי הבניה, מתרחש הליך של חלוקה ואיחוד מחדש של החלקות. תכנית זו קובעת את מיקום המגרשים החדשים ואת הקצאת זכויות לכל דייר מתוך התחשבות בחלק היחסי שלו בשווי הנכס.

איחוד זכאיות

פעולה המשלבת מספר הלוואות במטרה לרכוש דירה אחת. פעולה זו נקראת איחוד זכאיות

אינשאט

"אינשאט" מתייחס למחוברים רשומים באופן נפרד ממקרקעין

אישור אכלוס

אישור הניתן לאחר סיום התשלום של כל האגרות על ידי מוסדות התכנון.

אישור גמר בנייה

ניתן ע"י הרשות המקומית לתכנון ובניה עם סיום הבנייה והגשת כל הניירות שנדרשים.

אישור עירייה

אישור עירייה הוא אישור המעיד שאין חובות לרשות המקומית. האישור ניתן מאת הרשות המקומית והוא מופנה אל הטאבו. האישור לא יינתן במצבים של ליקויי בנייה או בבנייה בלתי חוקית.

אישור עקרוני למשכנתא

זהו אישור עקרוני לקבלת משכנתא והוא כולל את הסכום הסופי של המשכנתא ואת התנאים שאותם מציע הבנק לקבלת המשכנתא. האישור הוא חלק מתהליך קבלת המשכנתא הניתן על סמך הצהרות של המבקש משכנתא על פרטים פיננסיים ועל ביטחונות.

אישור רשות המיסים

אישור המעיד על היעדר חובות לרשויות המיסים ועל דיווח תקין בהתאם לחוק.

אכסדרה

אכסדרה היא שדרת עמודים מקורה המשמשת כחלל תווך בין מבנה וחלקו החיצוני.

אקוויוולנט

עיינו בבקשה במושג יחידת תועלת, במילון זה.

ארנונה

ארנונה היא מס מוניציפלי (עירוני) המוטל על ידי הרשות המקומית על כל מחזיק בנכס בתחום שיפוטה. המס משמש למימון שירותי העירייה או המועצה המקומית כמו תחזוקת הסביבה, ניקיון, תברואה ועוד פעולות בתחום התרבות, החינוך, הבריאות והרווחה.

אתיקה מקצועית של מתווך מקרקעין

אתיקה מקצועית של מתווך מקרקעין נוגעת לכללי ההתנהגות והערכים המחייבים את המתווך בעבודתו. כללים, שעליהם אחראי רשם המתווכים.

בועה

בועת נדל"ן היא מצב כלכלי שבו מחירי נכסי המקרקעין עולים באופן חד ומתמשך ללא קשר לגורמים כלכליים ריאליים גם במצבים של חוסר ביקוש.

בורר

תפקידו ליישב סכסוכים בין צדדים ללא צורך בהליך משפטי בבית משפט. הבוררות מוסדרת בחוק ומוכרת כמקצוע עצמאי.

בטוחה

נכס המשועבד כנגד הלוואה, להבטחת פירעונה.

ביטוח יתר

 כאשר סכום הביטוח גבוה יותר מהערך של הנכס, מה שמזכה את המבוטח בהחזר פרמיה על פי חוק.

ביטוח מבנה דירה

ביטוח אשר מכסה נזקים לכל חלקי המבנה (קירות, ריצפה, תקרות) כתוצאה מאירועים כמו שריפה, נזקי מים, פריצה ועוד.

ביטוח מבנה רכוש משותף

ביטוח המכסה את החלקים המשותפים בבניין כמו חדר מדרגות, מעליות, צנרת, גגות ועוד.

ביטוח נכס

ביטוח נכס הוא ביטוח המכסה נזקים פיזיים שעלולים להיגרם לנכס הנמצא בבעלות או בשכירות כמו מבנה, רכוש, ציוד, או כלי רכב.

ביטוח צד שלישי לרכוש המשותף

זהו ביטוח המגן על דיירי הבית מפני תביעות כספיות גבוהות של צדדים שלישיים.

ביטוח קבוצתי

ביטוח הנעשה על ידי קבוצת אנשים בעלי מכנה משותף, כמו לדוגמא: בעלי משכנתאות, והמגן עליהם במקרי מוות.

ביטוח שבר מכני למעלית

זהו ביטוח המגן על בעל המעלית מפני נזקים פיזיים פתאומיים ולא צפויים שעלולים להיגרם למעלית, ביטוח המבטיח שירות שוטף של אחזקת המעלית ובדיקה של בודק מוסמך פעם בחצי שנה.

ביטוח תכולת דירה

ביטוח שנועד להגן על הרכוש האישי של בעל הדירה מפני נזקים פיזיים העלולים להיגרם לתכולה כתוצאה מאירועים שונים. הביטוח מכסה את הנזקים בהתאם להסכם המפורט בפוליסת הביטוח.

ביטול משכון

זוהי הודעה שבה הבנק מודיע לרשם המשכנות כי ההלוואה שבגינה נרשם משכון על הנכס שולמה במלואה, ולכן יש לבטל את רישום המשכון.

ביצוע הלוואה

זהו תהליך הכולל מספר שלבים, החל מבקשת ההלוואה ועד להעברת הכספים ללווה המסתיים עם העברת סכום ההלוואה ללקוח באמצעות שיק או זיכוי לחשבון של המוכר.

בית

בית הוא מבנה קבע המשמש למגורים הכולל את הקרקע שעליה הוא בנוי.

בית טורי

בית טורי הוא מבנה אחד המחובר אופקית למבנים אחרים וכולל מספר יחידות דיור עם קומה אחת או אפילו יותר (יש הבדל בין בניין טורי המשמש כמבנה רכבת, לבין בית טורי).

בית משותף

בית משותף הוא בניין הכולל שתי דירות או יותר שרשום בפנקס הבתים המשותפים. לעיתים רישום זה קובע תקנון מוסכם המגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של כל הדיירים בבניין. בהיעדר תקנון מוסכם בין בעלי זכויות יש להתייחס לתקנון המצוי.

בית פרטי

בית פרטי הוא נכס מסוג בית בודד, העומד על מגרש אדמה עצמאי, ללא קירות המשותפים למבנים אחרים.

בנה ביתך

זהו פרויקט בנייה שבו מוקצים מגרשים באזורי פיתוח לאנשים פרטיים בדרך כלל באמצעות מכרז או הגרלה. רוכשי המגרשים בונים את ביתם על פי תנאי המכרז ומתוך עמידה בתקנות התכנון והבנייה.

בניה למגורים

בניין מגורים הוא מבנה המשמש כמקום מגורים לבעלי זכויות / לשוכרי דירות בכלל ולאנשים בפרט.

בניה נמוכה

בנייה נמוכה מתייחסת למבנים למגורים בעלי מספר קומות נמוך, בדרך כלל עד שתיים, וכוללת בתים צימודי קרקע, קוטג'ים וילות, בתים דו משפחתיים או  בתים בני ארבע דירות וגם מבנים למגורים שאינם בנייה רוויה.

בניה רוויה ע"י רמ"י (רשות למקרקעי ישראל)       

בנייה רוויה של רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) מתייחסת לבניית מבני מגורים בעלי צפיפות גבוהה של מינימום ארבע יחידות דיור. בנייה זו מיושמת בעיקר עבור בנייני מגורים ומאופיינת במספר גורמים עיקריים כמו אתר הבנייה, מיקום המבנה, היעד של המבנה ועוד.

בנייה טרומית

בנייה טרומית היא שיטה מתועשת המבוססת על הרכבה מהירה של חלקים שונים של הבניין  אשר מיוצרים במפעל ומגיעים מוכנים. שיטה זו מקצרת את תהליך הבנייה ומביאה לחיסכון בעלויות.  יתרונות נוספים של בנייה טרומית כוללים איכות בנייה גבוהה ותנאי עבודה נוחים יותר באתר. עם זאת, קיימים גם חסרונות, כמו גמישות תכנונית מוגבלת ופוטנציאל לבעיות איטום.

בנייה ירוקה

בנייה ירוקה היא גישה הוליסטית לתכנון, בנייה ותפעול של מבנים. היא מתמקדת ביצירת סביבה של מגורים נוחה ובריאה מתוך צמצום הפגיעה במשאבים טבעיים ובאקולוגיה. הבנייה הירוקה מאופיינת בשימוש בחומרים ממוחזרים, בחומרים הנחשבים לידידותיים לסביבה ותכנון אשר מאפשר חיסכון מקסימאלי של אנרגיה.

בנייה עצמית

בנייה עצמית מתייחסת לבנייה שאינה למטרת מכירה, אלא לשימוש של בעל המגרש, לקבוצת רכישה או לבנייה להשכרה

בנייה פעילה

בנייה של מבנים הנמצאים בתהליך בנייה פיזית טרם השלמתם. לא כולל מבנים שתהליך בנייתם הופסק לתקופה ארוכה.

בנייה פרטית

בנייה פרטית מתייחסת לכל בנייה שאינה ציבורית. היא כוללת גם בנייה של המגזר ההסתדרותי.

בנייה ציבורית

הבנייה ביוזמת הממשלה, המוסדות הלאומיים, הרשויות המקומיות והחברות שבשליטתם המלאה של המוסדות האלה; ראו גם: פרוגרמת הבנייה של משרד הבינוי;

בנייה צמודת קרקע

בנייה ציבורית היא בנייה ביוזמת גופים ציבוריים כמו ממשלה, רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים וחברות שונות הנמצאות בשליטתם.

בנייה רוויה

בנייה רוויה הינה ההיפך הגמור בניית של צימודי קרקע, משום כי אופיינת בבנייתו של מבנה המונה מספר של קומות (לפחות שתי קומות ולפחות ארבע יחידות דיור או יותר מכך).

בנייה שלא למגורים

בנייה שלא למגורים מיועדת למגוון שימושים, כמו הארחה, עסקים, תעשייה, מלאכה, מבני ציבור ומשק חקלאי ועוד שימושים שאינם מוגדרים לבניה למגורים.

בניין מגורים

בניין הוא מבנה אדריכלי, המשמש כמחסה ונתפס ממושכות על ידי בני אדם.

בניין מגורים רווי

זהו מבנה רב-קומתי, לפחות בן שתי קומות, עם 4 יחידות דיור או יותר, שחלקן ממוקמות מעל חלק מיחידות דיור אחרות.

בנין עזר

זהו מבנה המשמש כבניין משני הצמוד לבניין העיקרי, בחצר שלו, בחלק ממנו או על הגג שלו. מטרת המבנה היא לשרת את הבניין המרכזי.

בנק מלווה

בנק מלווה הוא מוסד פיננסי המעניק ליווי פיננסי לקבלנים וליזמי נדל"ן העוסקים בבנייה ומכירה של נכסי מקרקעין. תפקידו המרכזי הוא מימון עלויות הבנייה של הפרויקט באמצעות מתן הלוואה. במקביל, הבנק מינהל את הכספים המשולמים על ידי רוכשי הנכסים מתוך פיקוח ודאגה לכך שכספים אלו יופנו בראש ובראשונה למימון עלויות הבנייה.

בנקים למשכנתאות

בנקים למשכנתאות הם גופים פיננסיים המספקים הלוואות למימון רכישת דירה ומנפיקים תעודות זכאות לזכאים של משרד השיכון.

ברשימת הבנקים שמהם אפשר לקבל משכנתא נמצאים: בנק דיסקונט, בנק איגוד, בנק מזרחי טפחות, בנק ירושלים, הבנק הבינלאומי למשכנתאות ובנק משכן פועלים משכנתאות.

שימו לב: בפרסום רשימת הבנקים הנ"ל אנו לא ממליצים על אחד מהבנקים הנזכרים לעיל.

בעל זכויות

בעל זכויות הוא מי שמחזיק במקרקעין בזכות חכירה (שכירות ארוכת טווח) הרשאה לשימוש ו/או כל זכות אחרת כדין כמובן, בקרקע.

בעלות

בעלות היא הזכות להחזיק, להשתמש ולעשות כל עסקה במקרקעין, בכפוף לחוק.

בעלות חלקית/ משותפת (מושעא)

מושעא הוא מונח משפטי המתייחס לבעלות משותפת של מספר אנשים בנכס מקרקעין כאשר אין חלוקה ספציפית של זכויות הבעלות בין השותפים. במילים פשוטות, כל שותף במושעא מחזיק בחלק יחסי ובלתי מסוים מכל חלק וחלק בנכס.

בקשה לבדיקה מחדש על מצב זכויות במקרקעין

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס ייעודי לרשות המיסים הכולל פרטים כמו תאריכים של קנייה ורכישה, פרטים על האחזקה של הנכס במהלך השנים והסברים על שגיאות אפשריות.

בר רשות

אדם בעל זכויות במקרקעין שאינן זכויות קניין. אדם זה מחויב לפנות את המקרקעין בתום תקופת הרשות. אי פינוי יביא להגשת צו פינוי נגדו.

גבול מגרש

גבול מגרש הוא הקו המפריד בין מגרש אחד למשנהו, הקו קבוע בתכנית חלוקה ומסומן בשטח.

גומחה (נישה)

גומחה (נישה) היא שקע בקיר (חלל השקוע בתוך הקיר) לרוב קטן יחסית, המוגדר גם על ידי שלושה קירות וגג פתוח.

גוף ציבורי

גוף ציבורי מוגדר ככל גוף הממלא תפקיד ציבורי בהתאם לחוק, לרבות משרדי ממשלה, מוסדות מדינה, רשויות מקומיות וכל גוף אחר הממלא תפקיד ציבורי.

גורם יעיל

גורם יעיל הוא מושג המתייחס לפעילותו של מתווך מקרקעין בעסקה של מקרקעין. לא די בכך שהמתווך יציג נכס ללקוח, אלא עליו לפעול באופן יעיל ולקדם את העסקה עד להגעה להסכם מחייב בין שני הצדדים.

גורם מארגן (בקבוצת רכישה)

גורם מארגן בקבוצת רכישה הוא גוף, אדם או חברה, שמטרתו לארגן קבוצה של רוכשים לרכישת מקרקעין משותפת ובניית פרויקט בנייה כולל הכנת החוזים המשפטיים עבור פעולות הקבוצה.

גורם מלווה

גורם מלווה הוא בנק או גוף המעניק אשראי חוץ-בנקאי, כמו חברת ביטוח, אשר מוסמך להנפיק פוליסות ביטוח או ערבויות בנקאיות לטובת הדיירים. בדרך כלל בפרויקטים של התחדשות עירונית היזם פונה לעזרה במימון הפרויקט, ולכן הוא פונה לגורם מלווה.

גורם משכן (חברה משכנת)

גורם משכן הוא גוף המשכן או מאכלס את הבניין ומלווה את החוכר לאורך כל התהליך, החל ממועד הרכישה של זכות החכירה ועד לרישום החכירה בלשכה של רשם המקרקעין.

גוש

גוש הוא שטח מוגדר במקרקעין המכיל בתוכו חלקות לבנייה ושטחים המוגדרים כשטחים ציבוריים.

גוש חלקה

גוש חלקה מציין את הרישום ואת הסימון של הקרקע כמו שנרשם במשרדי המקרקעין בישראל ומסמן את המיקום המדויק של החלקה בהתאם לרישום במפות ישראל ובמקרקעי ישראל.

גוש שומא

יחידת רישום של מקרקעין שטרם הוסדרו לצורך גביית מס רכוש.

גזוזטרה (מרפסת)

גזוזטרה היא חלק אשר בולט מקיר הבניין. היא לרוב פתוחה משלושה צדדים ומוקפת במעקה.

גישת ההשוואה

גישת ההשוואה היא גישה מקובלת להערכת שווי זכויות במקרקעין. היא מתבססת על ניתוח עסקאות מכר של נכסים דומים באזור ועל ניתוח הון ועל צפי של הכנסות עתידיות.

גלריה

קומה מוגבהת חלקית הפתוחה אל הקומה שמתחתיה (תקרת-ביניים).

גמר בנייה

גמר בנייה מוגדר כאחד משני המצבים הבאים: כל עבודות הבנייה, כולל עבודות טכניות, הסתיימו או שכבר הוחל בשימוש ביותר ממחצית השטח.

גמר עסקה

עסקה במקרקעין תיכנס לתוקף רק לאחר רישומה בפנקסי המקרקעין. מועד הרישום נקבע בהתאם לשעה שבה אושר רישום העסקה כבית משותף בטאבו. עסקה שלא נרשמה תיחשב כהתחייבות בלבד, ולא כעסקה גמורה.

גנזך

גנזך הוא מקום אחסון שבו שמורים תיקי בניין של נכסים בתחום העיר. תיקים אלה מכילים את כל הפרטים הרלוונטיים על הנכס, ביניהם תיק בניין עם שרטוטי וכל הפרטים הנדרשים.

גרירת משכנתא

זהו תהליך שבו מעבירים משכנתא קיימת מנכס שנמכר לנכס חדש.

גרמושקה (תכנית מפורטת לבקשת היתר בניה)

גרמושקה היא תכנית מפורטת נמצאת במחלקת הנדסה ובניין בעירייה. היא כוללת את מידות הנכס/ים, את המיקום של נכס/ים במגרש, את תיאור הבניין, את שרטוטי בנייה, היתרי בנייה ועוד. כל אחד יכול לעיין בה לעיתים בתשלום אגרה ולעיתים לאו.

דו משפחתי

זהו מבנה צמוד קרקע המחולק לשתי יחידות דיור נפרדות כאשר לכל אחת מהן כניסה פרטית וחצר נפרדת. הבתים מחוברים זה לזה בקיר משותף.

דוח אפס

דו"ח אפס הוא ניתוח כלכלי מעמיק הבוחן את הכדאיות הכלכלית של פרויקט נדל"ן. הוא נעשה לפני תחילת הפרויקט ומטרתו לספק ליזמים ולמשקיעים תמונת מצב ברורה בנוגע לפוטנציאל הרווח הצפוי. הדו"ח נכתב על ידי שמאי מקרקעין אשר מסתמך על הזכויות של הבנייה, על העלויות של הבנייה, על הערכה של שווי הקרקע, על התחזית של מכירת הדירות החדשות ועוד.

דוח חברתי במיזמי התחדשות עירונית (פינוי בינוי)

דו"ח חברתי הוא מסמך מרכזי במיזמי התחדשות עירונית (פינוי בינוי). הוא נועד לאסוף מידע חברתי וקהילתי על מתחם הפרויקט ולנתחו, תוך בניית תכנית קהילתית – חברתית שתתאים לצרכים ורצונות התושבים.

דופלקס

דופלקס היא דירת מגורים בעלת שני מפלסים (קומות) המחוברים ביניהם במדרגות פנימיות.

דיור ציבורי

דיור ציבורי הוא מערך של דירות בבעלות המדינה המנוהלות על ידי חברות משכנות. דירות אלו מיועדות למי שזכאים לסיוע בדיור בהתאם לקריטריונים מוגדרים ומאפשרות להם לגור תמורת תשלום חודשי מופחת.

דיירי דיור ציבורי בפינוי בינוי: לאחר מימוש פרויקט פינוי בינוי, הדיירים של הדיור הציבורי רשאים לחזור לגור בדירה של  דיור ציבורי חדשה באותו מתחם, לעבור לדירה חלופית של דיור ציבורי הנמצאת מחוץ למתחם או לקנות את הדירה שבה הם התגוררו.

דייר מוגן

דייר מוגן הוא דייר ששוכר דירה ונהנה מזכויות מיוחדות המעוגנות בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב – 1972.

דייר סרבן

דייר סרבן הוא בעל דירה, שהינו בעל זכויות בבית משותף המתנגד לפרויקט התחדשות עירונית, תוך הצבת תנאים בלתי סבירים כתנאי להסכמתו. רוב מיוחס של בעלי הדירות בבניין, שהסכימו לעסקה, רשאים לתבוע את הדייר הסרבן או לדרוש אכיפה של ביצוע כנגדו. החוק קובע תנאים ספציפיים בהם סירוב של דייר ייחשב סביר בהקשר של עסקת פינוי בינוי.

דיירות מוגנת

דיירות מוגנת היא מעמד מיוחד המוענק לדיירים מסוימים המעניק להם זכויות שכירות מוגברות מעבר לזכויות סטנדרטיות ומגנה עליהם מפני הוצאה מהנכס שבו הם נחשבים לדיירים מוגנים למשך כל תקופת השכירות. מעמד זה מעוגן בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב-1972 המדגיש מספר פרמטרים שעל הדייר המוגן לעמוד בהם כמו, למשל, תשלום דמי מפתח.

דירה

זהו מבנה ארעי או קבוע המיועד לדיור, הכולל חדר או מערכת חדרים, כמו גם חדרי שירות. גישה לדיירות זו אפשרית משטח משותף עם הדירות האחרות הנמצאות בבניין או מהרחוב ואו לחילופין גישה באמצעות שטח פרטי שאינו משותף וצמוד לדירה – דוגמת דירת גן.

דירה בבניה רוויה           

דירה בבנייה רוויה היא דירה אשר נמצאת בבניין מגורים, בניין מגורים המונה מספר קומות שנבנה למגורים, אך עדיין לא סיים את תהליך הבנייה והתכנון שלו.

דירה מזכה

דירה מזכה היא דירה שבעליה מחזיק בה למשך תקופה קבועה של 18 חודשים, וכל הזמן הזה הוא לא היה בעל דירות נוספות (כלומר בעלים של דירה אחת בלבד).

דירות בבנייה

דירות המצויות בכל שלבי הבנייה משלב יציקת היסודות, אך עדיין לא נגמרה בנייתן.

דירקטור

דירקטור הוא חבר בגוף המינהל של חברה הנקרא דירקטוריון. לפי חוק החברות הממשלתיות תשל"ה-1975, שר יכול למנות דירקטור מטעם המדינה.

דירת גג

הדירה העליונה של הבניין, דירה המשתרעת על הגג במפלס אחד, דירה שיש לה יציאה ישירה למרפסת אשר מקיפה אותה לעיתים מכל צדדיה.

דירת גג

סוג נכס. דירה עם גג צמוד מעליה. לרוב עם כניסה ישירה מהדירה עצמה לגג.

דירת גן

דירת גן היא דירה הנמצאת בקומת קרקע בבניין משותף, דירה שיש לה גינה פרטית צמודה.

דירת יחיד

דירה המוגדרת כדירת יחיד היא דירה אשר מעניקה פטור לבעלי הדירה מתשלום מס הכנסה ומס שבח ו/או כל אחד לגופו בעת מכירת הדירה. תנאי הפטור הם שהדירה תשמש למגורים בפועל, שתהיה בבעלות בלעדית של אדם פרטי ושבעליה יתגורר בה במשך 18 חודשים לפחות לפני מכירתה. בנוסף, לא יהיו בבעלות המוכר דירות נוספות במועד מכירת הדירה.

דירת תמורה     

דירת תמורה היא דירת מגורים חדשה בבית משותף מחודש אשר ניתנת לבעל הזכויות בדירת המגורים בבית המשותף שנהרס. הדירה ניתנת במסגרת של מיזם להתחדשות עירונית כתמורה לדירה שבה התגוררו הבעלים לפני ההריסה של הבית המשותף.

דמי  חכירה מהוונים

דמי חכירה מהוונים הם תשלום המשולם מראש עבור זכות החכירה של נכס עד לסיום התקופה של החכירה.

דמי היוון

דמי היוון הם תשלום חד פעמי המשולם מראש עבור דמי חכירה עתידיים של קרקע. התשלום מחושב מתוך התחשבות בריבית וחל על חוכר קרקע בבעלות המדינה המנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל.

מלוא התשלום של דמי היוון מקנה לחוכר הקרקע מספר יתרונות: פטור מתשלום של דמי חכירה שנתיים, פטור מתשלום של דמי הסכמה בעת העברת הזכויות על הקרקע ומחזקים את הזכויות שלו בקרקע.

דמי היתר

דמי היתר הם תשלום נוסף שעל חוכר הקרקע לשלם לרשות מקרקעי ישראל. התשלום נועד למימוש של הזכויות בקרקע, זכויות שלא ניתנו לו בחוזה החכירה, בהתאם לנהלים של הרשות.

דמי הסכמה

דמי הסכמה הם תשלום שעל חוכר הקרקע לשלם למינהל מקרקעי ישראל כתנאי להעברה של זכויות החכירה בנכס.

דמי חכירה

דמי חכירה הם תשלום תקופתי (לרוב שנתי) המשולם על ידי חוכר קרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל. גובה התשלום נקבע בהתאם לערך הכספי של הקרקע ולפי תנאים שנקבעו בחוזה החכירה.

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר)

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר) הם תשלום חד פעמי המשולם על ידי חוכר קרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל. גובה התשלום נקבע בהתאם לשווי הקרקע בעת רכישה של זכות החכירה.

דמי חכירה שנתיים (דח"ש)

דמי חכירה שנתיים (דח"ש) הם תשלום שנתי המשולם על ידי חוכר קרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל. התשלום משולם לאורך כל התקופה של החכירה והוא נועד עבור זכות השימוש בקרקע בהתאם למטרה של ההקצאה.

דמי מפתח

דמי מפתח הם תשלום חד פעמי המשולם על ידי דייר לבעל נכס כתנאי לקבלת זכות השכירות או עבור החזרה של הנכס לבעליו. גובה התשלום נקבע בהסכמה בין הצדדים, אך לרוב הוא נקבע לפי הערך של 60% משווי הנכס.

דמי שכירות

דמי שכירות הם תשלום תקופתי (לרוב חודשי) המשולם על ידי דייר לבעל נכס עבור זכות השימוש בנכס. גובה דמי השכירות נקבע בהסכמה בין הצדדים ומופיע בחוזה השכירות.

דמי שכירות ראויים         

דמי שכירות ראויים הם סכום הכסף ששוכר סביר היה מוכן לשלם עבור הזכות של השכירות בנכס, ובעל נכס סביר היה מוכן לקבל, בתנאי שוק מקובלים, הוגנים ותחרותיים.

דמי תיווך

דמי תיווך הם תשלום חוקי הניתן למתווך עבור שירותיו בקידום עסקה נדל"נית. גובה התשלום נקבע בהסכם בין המתווך ללקוח, אך לרוב הוא נע בין 1.75% ל-2% משווי העסקה. בהתאם לחוק דמי התיווך יינתנו רק למתווך בעל רישיון חוקי לתיווך נדל"ן, כאשר שירותי התיווך הוזמנו על ידי הלקוח בכתב והמתווך ביצע מינימום של שתי ניסיונות שיווק בתקופה שבה הייתה לו בלעדיות על הנכס.

דרך

דרך היא תוואי המאפשר מעבר של כלי רכב, של הולכי רגל או של בעלי חיים כולל מסילת הרכבת ומתקני דרך כמו אי תנועה, קירות תומכים, תעלות, סוללה המונעת רעש ועוד מתקני דרך נוספים.

הודעת משכון

הודעת משכון היא מסמך משפטי חתום על ידי בעל זכויות בנכס המוגש לרשם המשכונות. בהודעה זו מצהיר בעל הזכויות כי הוא משעבד את זכויותיו בנכס לטובת הבנק, ומוסיף בקשה לרשם המשכונות לבצע רישום של משכון זה.

הון

הון הוא מונח כלכלי המתייחס למכלול הנכסים של הנכסים השייכים לאדם, לחברה או לגוף כלשהו שיש בהם פוטנציאל ליצירת תוצר או הכנסה.

הועדה המקומית לתכנון ובניה

גוף ציבורי המוקם על ידי הרשות המקומית (עירייה, מועצה מקומית וכדומה). תפקידה לאשר תכניות בנייה ומתן היתרי בנייה בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.

הזמנת שירותי מתווך בכתב

הזמנת שירותי מתווך במקרקעין בכתב היא תנאי הכרחי לקבלת דמי תיווך.

היוון

היוון הוא הליך של תשלום חד פעמי מראש עבור דמי חכירה עתידיים. תשלום זה מחושב בהתבסס על מספר גורמים ביניהם: תקופת החכירה, שיעור דמי החכירה וריבית ניכיון. הנהלת מקרקעי ישראל קבעה שיעור קבוע להיוון בגובה של 5.5% מערך הקרקע. משמעות הדבר היא שמי שרוצה להוון את דמי החכירה שלו, יצטרך לשלם סכום חד פעמי השווה ל-5.5% משווי המקרקעין. הזכויות במקרקעין לאחר ביצוע ההיוון נקבעות בהתאם לשטח המבונה המוחכר.

היוון דמי חכירה שנתיים

היוון דמי חכירה שנתיים הוא הליך שבו משלמים סכום חד פעמי מראש בשביל כל דמי החכירה העתידיים שצריך לשלם לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) עבור התקופה של החכירה או עבור יתרת התקופה.

היטל השבחה

תשלום לרשות המקומית עבור העלייה בשווי הקרקע כתוצאה מאישור התכנית המפורטת ו/או משינוי בתכנית הנוכחית. גובה ההיטל הוא מחצית מהערך של ההשבחה, כלומר, מחצית מההפרש שבין שווי הקרקע בשימוש החדש לבין השווי שלה שהיה בשימוש בעבר.

היתר בניה

היתר בנייה הוא רישיון רשמי המאפשר ביצוע עבודות בנייה, רישיון הניתן על ידי מוסד התכנון. את הבקשה יש להגיש באמצעות בעל מקצוע המוסמך בחוק כמו מהנדס או אדריכל. כדי לקבל את ההיתר יש לצרף חתימה של קבלן, מפקח ומהנדס שלד.

הכנסה גולמית (מנכס מניב)         

 עיינו בערך פדיון המובא במילון המושגים הזה.

הכנסה גולמית פוטנציאלית (מנכס מניב)   

עיינו בערך פדיון פוטנציאלי המובא במילון המושגים הזה.

הכנסה תפעולית (מנכס מניב)

עיינו בערך רווח תפעולי נקי המובא במילון מושגים זה.

הלוואה בריבית משתנה

הלוואה בריבית משתנה היא הלוואה שבה גובה הריבית נקבע לתקופה קצובה מראש (לדוגמה, שנה אחת), ואחר כך היא משתנה באופן תקופתי בהתאם למדד, לרוב בהתאם למדד המחירים לצרכן. זוהי הלוואה הנושאת הצמדה למדד וריבית.

הלוואה בריבית פריים

הלוואה בריבית פריים היא הלוואה שבה גובה הריבית נקבע בהתאם לריבית הפריים של הבנק, בהפחתה או בתוספת של מרווח קבוע (נקרא גם "ספרייד").

הלוואה בריבית קבועה

הלוואה בריבית קבועה היא הלוואה שבה גובה הריבית נקבע מראש ואינו משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה.

הלוואה חדשה

הלוואה חדשה היא הלוואה שבה הלווה מקבל סכום כסף נוסף.

הלוואה חופשית

הלוואה חופשית היא הלוואה שאינה ניתנת על ידי גוף בנקאי מוסדר, אלא על ידי גורם פרטי או חברה פרטית.

הלוואה מוכוונת

הלוואה מוכוונת היא הלוואה ניתנת על ידי גוף פיננסי, לרוב בנק, בהתאם להסדר מיוחד שנחתם בין הגוף הפיננסי ובין הממשלה או בין כל גוף ציבורי אחר.

הלוואה משלימה

הלוואה משלימה היא הלוואה ניתנת על ידי תאגיד בנקאי לזכאים להלוואה מוכוונת, בנוסף להלוואה המוכוונת ובאותה מטרה.

הלוואה עומדת

הלוואה עומדת היא הלוואה מיוחדת שבה הלווה אינו נדרש לשלם תשלומים חודשיים קבועים כל עוד הוא מקיים את תנאי ההלוואה.

הלוואה צמודות דולר

הלוואה צמודת דולר היא הלוואה שבה סכום הקרן והריבית משתנים בהתאם לשער הדולר.

הלוואה שחודשה

הלוואה שחודשה מתייחסת לשינוי מסלול ההלוואה, כגון מעבר ממסלול בריבית משתנה למסלול בריבית קבועה. שינוי זה גורם לשינוי בריבית ההלוואה, אך אינו גורם להגדלה בהיקף של ההלוואה.

הלוואת בולט

הלוואת בולט, הידועה גם כ"הלוואת גישור" או "הלוואת בלון", היא הלוואה שבה מרבית סכום ההלוואה, הכולל את הקרן והפרשי ההצמדה, משולם בסוף תקופת ההלוואה. במהלך תקופת ההלוואה, הלווה משלם רק את הריבית על סכום ההלוואה.

הלוואת בלון

הלוואת בלון היא הלוואה שבה מרבית סכום ההלוואה, הכולל את הקרן והפרשי ההצמדה, משולם בסוף תקופת ההלוואה. במהלך תקופת ההלוואה, הלווה משלם רק את הריבית על סכום ההלוואה.

הלוואת גישור

הלוואת גישור היא הלוואה מיוחדת המאפשרת מימון ביניים לרכישת נכס חדש מתוך שימוש בנכס הקיים כבטוחה.

הלוואת זכאות

הלוואת זכאות היא הלוואה מיוחדת הניתנת מהכספי של המדינה לזכאים שקיבלו תעודת זכאות שבה מפורטת היקף ההלוואה על פי קריטריונים ספציפיים בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד השיכון.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה היא מוסד תכנון סטטוטורי עליון הפועל במסגרת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965. הוועדה העליונה אחראית על תכנון ובנייה של הערים.

הסכם בנדל"ן

הסכם הוא מסמך משפטי המהווה ביטוי להסכמה בין צד אחד לצד השני או יותר בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם בביצוע עסקאות. גם הסכם בעל פה מחייב, אך בתנאי שהוא נאמר בנוכחות עדים.

הסכם גג

הסכם גג הוא הסכם מחייב שנחתם בין המדינה, בין רשות מקרקעי ישראל או בין משרד הבינוי והשיכון לבין רשויות מקומיות נבחרות. מטרת ההסכם היא להגדיל משמעותית את היצע הדירות בישראל מתוך התמקדות בהקמת שכונות חדשות.

הסכם דיירים

זהו מסמך אשר נחתם בין צד אחד (הדיירים) לצד השני (היזם) ומטרתו היא ביצוע עסקה מסוג של ביצוע פרויקט להתחדשות עירונית.

הסכם הרשאה

הסכם הרשאה הוא הסכם משפטי בין הרשות (עירייה, מועצה מקומית וכדומה) לבין מחזיק (אדם פרטי, חברה וכדומה) המגדיר את תנאי השימוש בקרקע בבעלות הרשות. הסכם הרשאה מייעד  את הקרקע לצורך שימוש זמני ואפשר לבטל אותו בהתאם לצרכים של הרשויות.

הסכם עסקה מלא

הסכם עסקה מלא הוא חוזה מחייב הנחתם בין יזם לבעלי דירות בבניין. במסגרת ההסכם, מתחייבים בעלי הדירות למכור את זכויותיהם בקרקע ליזם אשר בתמורה מתחייב להרוס את המבנה הקיים ולבנות תחתיו בניין חדש. ההסכם צריך לכלול, בין היתר: את הערבויות שמציע היזם, את העקרונות לתמורה שיקבלו בעלי הדירות, את הפרטים על בעל המקצוע שיבצע את הבנייה כמו מהו הניסיון שלו, איך אפשר לתקשר אתו ולוח זמנים להתקדמות הפרויקט.

הסכם פאושלי

הסכם פאושלי הוא חוזה בין קבלן ליזם או ללקוח פרטי, הסכם שבו נקבע מחיר סופי מראש עבור ביצוע עבודות בנייה. מחיר זה נקבע על ידי הקבלן בהתבסס על נתוני הנכס כמו: שטח הנכס, רמת גימור, מפרט טכני, לוחות זמנים ותנאי תשלום ולאו דווקא בהתאם לעבודה הנדרשת.

הסכם פיתוח (חוזה פיתוח)

הסכם פיתוח הוא הסכם מחייב שנחתם בין הרשות המקומית לבין יזם. מטרת ההסכם היא להסדיר את תנאי הפיתוח של קרקע המיועדת לבנייה. כאשר מתקיימים תנאי ההסכם רשאי היזם ליצור קשר עם הרשות המקומית בחוזה של חכירה.

הסכם שיתוף

הסכם שיתוף הוא הסכם הנקבע על בסיס סעיף 27 של חוק המקרקעין, חוק הקובע שבעלות בקרקע היא "בלתי מסוימת" (בעלות במושע). ההסכם נערך ונחתם במטרה לייחד את החלק של הבעלים במקרקעין שעליו בונים. במסגרת ההסכם קובעים מה יהיה החלק של כל אחד מבעלי הקרקע.

הסכמה לא בלעדית

הסכמה לא בלעדית היא התקשרות בחוזה בין בעל נכס (המוכר) לבין מתווך, אמנם זוהי התקשרות חוזית, אך היא אינה בלעדית. כאשר בעל הנכס מבקש מהמתווך למכור לו את הנכס הוא מתחייב לשלם עמלת תיווך. בשונה מהשיטה שבה המתווך מקבל בלעדיות, בעל הנכס רשאי לפנות למספר מתווכים.

העברת זכות החכירה

העברת זכות חכירה היא פעולה משפטית במסגרתה מועברת זכות החכירה במקרקעין, בשלמותה או בחלקה, מאדם אחד, לאדם אחר בתמורה או גם בלי תמורה.

העברת חזקה

שלב "מסירת החזקה" הוא נקודת ציון משמעותית בהליך רכישת דירה. בשלב זה, המוכר מעביר את החזקה הפיזית בדירה הכוללת את המפתח ואת השליטה בפועל ואת הבעלות בנכס לקונה. במקביל, הקונה מעביר למוכר את יתרת התמורה עבור הדירה.

הערת אזהרה

הערת אזהרה היא רישום רשמי במרשם המקרקעין. רישום זה נועד להגן על זכויותיו של אדם (הזוכה) כנגד עסקאות עתידיות שעשויות להתבצע במקרקעין.

הערת אזהרה בחוזה שכירות

רישום הערת אזהרה בחוזה שכירות נועד למנוע משוכר לבצע עסקאות נוגדות עם אדם שלישי בלי הסכמתו המפורשת של בעל הזכויות בנכס (המשכיר).

הפקדת תכנית בניין עיר (תב"ע)

חוק התכנון והבנייה מחייב הפקדת תכנית של בניין עיר (תב"ע) לתקופה מוגדרת. מטרת הפקדת התב"ע היא לאפשר לכל אדם המעוניין בכך לעיין בה וכך לאפשר למי שזכויותיו או נכסיו מושפעים מהתכנית להגיש התנגדות. כמו כן, חוק התכנון והבנייה מחייב פרסום של כל תכנית בניין עיר (תב"ע) או שינוי בה, בשלושה עיתונים יומיים. מטרת הפרסום היא לאפשר לכל אדם המעוניין בכך לעיין בתכנית ולהגיש התנגדות, במידה וזכויותיו או נכסיו מושפעים ממנה. לאחר פרסום התב"ע, קיימת תקופה של 60 ימים שבמהלכה אפשר להגיש התנגדות. מטרת הפקדת התב"ע היא ליצור תקופה המאפשרת דיון ציבורי בנוגע לתכנית ונותנת הזדמנות לכל הגורמים הרלוונטיים להביע את עמדתם.

הפקעת קרקע

הפקעת קרקע היא פעולה משפטית שבה המדינה לוקחת זכות קניינית במקרקעין מבעליהם, בדרך כלל לצורך ציבורי.

הפשרת קרקע

הפשרת קרקע היא תהליך שבו משנים את ייעודה של קרקע מלא בנייה (חקלאית, יער, שטח פתוח) לקרקע המיועדת לבנייה.

הצמדות

הצמדות היא פעולה משפטית במסגרתה מחברים שטח (יחידות נוספות במקרקעין) לדירה בבניין משותף.

הקדש

נכס הנמצא בבעלות של ארגון או של מוסד דתי אשר משמש לרוב למטרות צדקה או דת.

הקלה

הקלה היא בקשה כחלק מהיתר בנייה הניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, במטרה להגדיל את היקף הזכויות הנובע מתכנית בניין עיר (תב"ע) הקיימת ואו לחרוג מקווי בניין ו/או להגדיל את כמות יחידות הדיור ועוד. ההקלות ניתנות לבעלים של נכסים שהצרכים שלהם השתנו במשך הזמן והן מאפשרות להם לבנות יותר ממה שמותר לפי החוק, אך רק במידה שהן אינן מהוות סטייה ניכרת. קבלת הקלה גוררת תשלום היטל השבחה לוועדה המקומית כיוון שהיא מעלה את ערך הנכס.

הקצאה

הקצאה היא חלוקה של קרקע, בין אם מדובר במגרש בודד או בזכויות בקרקע משותפת, בין בעלי זכויות קנייניות שונים. התהליך מתבצע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ומתועד בתכנית חלוקה ואיזון. תכנית זו יכולה להיכלל במסגרת תכנית איחוד וחלוקה או להתבצע באופן עצמאי כחלוקה של קרקע לפי החלקים היחסיים של כל בעלי הזכויות. כדאי לעיין בערכים "איחוד חלקות" ו"איחוד וחלוקה מחדש של חלקות" אשר מופיעים באות א' במילון מושגים זה.

השבחת חסר     

השבחת חסר מתארת מצב שבו קיימת השקעה נמוכה יחסית במחוברים (נכסים צמודים לקרקע) בהתייחסות לטעמי השוק.

השבחת יתר      

השבחת יתר מתארת מצב שבו קיימת השקעה מופרזת במחוברים (נכסים צמודים לקרקע) בהתייחסות לטעמי השוק.

השקעות בבנייה

השקעות בבנייה הן סך כל ההשקעות בתחום הבנייה, הן למגורים והן ליעדים אחרים, וכן השקעות בתשתיות כמו סלילת כבישים ומסילות ברזל, הכשרה של  קרקע לבנייה, הנחה של צינור מים, תיעול וגם ביוב.

התאמות בנכס

התאמות בנכס הן שינויים תכנוניים ופיזיים שמטרתם להתאים את הנכס לשימוש הרצוי. כמו לדוגמה, שינוי בבניין המשמש כמפעל במטרה להתאים אותו למשרד.

התחייבות לרישום משכנתא

זהו מסמך משפטי שבו מתחייב בעל נכס להבטיח את רישום משכנתא לטובת הבנק. התחייבות היא בטוחה זמנית עבור הבנק.

התחלת בנייה

התחלת בנייה זוהי ההתחלה של החפירה של יסודות המבנה (הערת הכותב: בעת קבלת היתר בניה יש לוודא כי התקבל אסמכתא בדמות אישור לתחילת עבודות בניה).

וילה

וילה זהו בית בודד וצמוד לקרקע מבודדת.

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה

שש ועדות מחוזיות פועלות בישראל, וכל אחת מהן אחראית על התחום של התכנון במחוז מסוים. הוועדות המחוזיות מפקחות על עבודתן של הוועדות המקומיות, יוזמות תכניות מתאר מחוזיות וקובעות את המדיניות של התכנון במחוז להוציא תכניות המקודמות בערים שיש להן ועדה עצמאית משלהן או באמצעות הוועדה הארצית. הוועדות המחוזיות הן הגורם המוסמך לאשר את מרבית התכניות המקודמות במחוז כולל תכניות להתחדשות עירונית.

ועדה מקומית לתכנון ובניה

בכל עיר ומועצה מקומית בישראל פועלת ועדה מקומית של תכנון ובנייה. שר הפנים קובע את שטחיהן וגבולותיהן של ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה. החוק מבחין בין הרשות המקומית לוועדה המקומית. הוועדה המקומית רשאית להקים ועדות משנה.

ועדה מרחבית

ועדה מרחבית היא ועדה לתכנון ובנייה שהוקמה מטעם שר האוצר במרחב תכנוני מיוחד הכולל מספר יישובים. לוועדה מרחבית סמכויות זהות לאלו של ועדה מקומית לתכנון ובנייה.

ועדת בניין מקומית

 זוהי ועדה שתפקידה לטפל בבקשות מקומיות להיתר

ועדת בנין ארצית

זוהי וועדה עליונה שתפקידה לתכנן את הערים ואת הבנייה.

ועדת בנין ערים

זוהי ועדה שקיבלה הסמכה לדחות או לאשר את הבקשות המוגשות להיתר.

ועדת היגוי תכנון

ועדת היגוי ותכנון מורכבת מהגורם המזמין, מרשויות המקומיות, מרשויות מקומיות סמוכות, ממשרדי ממשלה ומנציגים  של מינהל מקרקעי ישראל, של משרד התחבורה ושל המשרד להגנת הסביבה ועוד. הרכב זה נועד להבטיח ייצוג הולם לכל הגורמים המעורבים בתהליך התכנון, וכן לקדם שיתוף פעולה ותיאום בין הגורמים השונים.

ועדת תכנון (רשות סטטוטורית)

ועדת התכנון פועלת בהתאם למשמעות של חוק התכנון והבנייה תשכ"ה ‎1965.

זיכרון דברים לדירה

זיכרון דברים הוא מסמך משפטי מחייב המתעד עסקה זמנית בין קונה למוכר של נכס נדל"ני (דירה, מגרש וכו'). חתימה על זיכרון דברים מחייבת את הצדדים לעסקה, מחייבת דיווח לרשויות המס ומאפשרת לרוכש לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. זיכרון דברים משמש כמעין "הסכם מקדים" לפני חתימה על חוזה מכר סופי.

זיקת הנאה

זיקת הנאה היא זכות קניינית המקנה לאדם את האפשרות להשתמש במקרקעין, לעבור ברגל או ברכב, במקרקעין הנמצאים בבעלות  של אדם אחר.

זכויות בנייה

זכויות בנייה הן בדמות של שטחים לבניה המשקפים את היקף הבנייה המותר על מגרש ספציפי, בהתאם לתכנית בנייה מאושרת.

זכות במקרקעין

זכות במקרקעין היא מושג משפטי המתאר את הזכויות השונות שיש לבעלים, לחוכרים או לדיירים מוגנים בנכס מקרקעין בהתאם לחוק.

זכות קדימה      

זכות קדימה היא זכות מיוחדת הניתנת בהתאם לחוק לאדם בודד על ידי בעל הקרקע. הזכות נותנת לבעליה עדיפות ברכישת המקרקעין במקרה שבעל המקרקעין ירצה למכור אותם. משמעות הדבר היא שבעל המקרקעין חייב להציע תחילה את הנכס לבעל זכות הקדימה, לפני שיוכל למכור אותו לאדם אחר.

זכות ראשונים במקרקעין

בהתאם לסעיף 9 בחוק המקרקעין, זכות ראשונים היא זכות מיוחדת הניתנת לבעל זכות במקרקעין. הזכות נותנת לבעליה עדיפות ברכישת זכויות נוספות באותו נכס במקרה שבעל הזכות האחר ירצה למכור אותן. משמעות הדבר היא שבעל הזכות חייב להציע תחילה את הזכות לבעל זכות הראשונים לפני שיוכל למכור אותה לאדם אחר. זכות ראשונים נרשמת בלשכת רישום המקרקעין והיא מהווה זכות קניינית לכל דבר.

זכות שימוש במקרקעין בתמורה לתשלום

זכות שימוש במקרקעין בתמורה לתשלום היא הסכם בין המשכיר לשוכר. בדרך כלל, הסכם השכירות יהיה לתקופה קצובה כמו מספר חודשים או גם שנים. לשוכר לא יהיו זכויות קנייניות בנכס והוא לא יוכל לעשות בו שינויים פיזיים ללא אישור מפורש מהמשכיר וכמו כן, השוכר אינו רשאי להכניס דיירים נוספים או שותפים לנכס ללא הסכמת המשכיר

חברה ממשלתית

חברה ממשלתית היא חברה שרוב השליטה בה נמצאת בידי הממשלה. בחברה הממשלתית  לממשלה, לחברת בת של הממשלה או לשתיהן ביחד יש יותר ממחצית מכוח ההצבעה באספות הכלליות של החברה ויש להן זכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים של החברה.

חברה ממשלתית עירונית

חברה ממשלתית עירונית היא חברה בבעלות משותפת של המדינה ורשות מקומית. בחברה זו המדינה מחזיקה במחצית מזכויות החברה והרשות המקומית או חברה שבשליטתה מחזיקה ברבע לפחות מזכויות החברה.

חברה מעורבת

חברה מעורבת היא חברה שאינה חברה ממשלתית, אך המדינה מחזיקה בה מחצית או גם פחות מכוח ההצבעה באספות הכלליות של החברה ומהזכות למנות דירקטורים לחברה. חברה שמחצית ממספר חברי הדירקטוריון שלה הם בידי המדינה.

חברה משכנת

מעת קבלת חזקה בנכס ועד לרישומו על שם הקונה בטאבו, משמשים באי כוח, עורכי דינו של היזם המבצע כחברה משכנת.

חגורה בתמ"א 38

אלמנט מבני מבטון המשמש לחיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38 מתוך יצירת הפרדה בין משטחים ושטחים שונים.

חדר טכני

חדר שירות המיועד להצבת מערכות טכניות חיוניות לתפקוד הבניין כגון מערכות חשמל, גנרטורים, דודים ועוד.

חדר מגורים      

חדר המשמש למגורי אדם שאינו מיועד לשימושים אחרים כגון בישול, אחסון, מעבר או  משטח ישיבה בחוץ.

חדר מדרגות מוגן

חדר מדרגות מוגן זהו חלל מוגן המהווה דרך מילוט חלופית במקרה של שריפה, חלל המופרד משאר הבניין באמצעות קירות ודלתות עמידים לאש.

חדר שינה מאסטר

המושג חדר שינה מאסטר מתאר את חדר השינה של ההורים המכיל מקלחת ושירותים אישיים צמודים.

חובת גילוי לחברת ביטוח

המבוטח מחויב לספק לחברת הביטוח מידע מדויק ועדכני אודות עצמו ורכושו מתוך הדגשת פרטים שעשויים להשפיע על נכונותה לבטחו או על הגובה של הפרמיה.

חוזה חכירה (הסכם חכירה)

אדם הרוכש נכס כמו דירה, חנות, בית, בית מלאכה או גם כל נכס נדל"ן אחר – על קרקע  אשר מנוהלת על ידי רשות ממשלתית (כגון רמ"י). חותם על חוזה של חכירה עם אותה רשות. החוזה הזה מעניק לו זכויות חכירה, בדומה לשכירות לטווח ארוך, אבל הבעלות על הקרקע נשארת בידי גורם ממשלתי – קרן קיימת לישראל, מדינת ישראל או רשות הפיתוח.

חוזה פיתוח

חוזה פיתוח הוא הסכם מחייב הנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין יזם שזכה במכרז לרכישת קרקע  מהמינהל. חוזה זה קובע את תנאי הפיתוח של הקרקע וקובע אבני דרך ותאריכי יעד מחייבים לביצוע עבודות הפיתוח. חתימה על חוזה פיתוח היא תנאי הכרחי לחתימה על חוזה של חכירה בין היזם למינהל המעניק לו את זכויות החכירה בקרקע.

חוכר

חוכר הוא אדם המחזיק בזכות חכירה בקרקע על פי חוזה חכירה תקף עם אחת מהרשויות הבאות: מינהל מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.

חוק הגנת הדייר

חוק הגנת הדייר (תשל"ב-1972) נועד להגן על זכויותיהם של דיירים אשר מחזיקים בדירות מגורים או בבתי עסק שנקנו בשיטת דמי מפתח. חוק זה קובע את תנאי השכירות, מגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של בעל הבית ושל הדייר המוגן ומבטיח לדייר הגנה מפני פינוי לא הוגן.

חוק מכר דירות

חוק מכר דירות (תשל"ג-1973) נועד להגן על הרוכשים של דירות חדשות מפני ליקויי בנייה ופגמים אחרים ולקבוע כללים ברורים בנוגע להתקשרות הכספית בין הקבלן לרוכש.

חוק שכר דירה

חוק השכירות  הוא חוק המסדיר את היחסים המשפטיים בין משכיר לשוכר, הן לגבי שכירות של מקרקעין (דירות, בתים, שטחים) והן לגבי שכירות של מיטלטלין (רכבים, מכשירים, ריהוט). החוק עוסק בשני פרקים עיקריים פרק השאילה ופרק השכירות.

חזית מסחרית   

חזית מסחרית היא קומת הקרקע או חלק ממנה בבניין אשר פונה לרחוב ראשי המשמשת למטרות מסחריות, כגון חנויות, משרדים, מסעדות ובתי קפה.

חזקה

חזקה היא מושג משפטי רחב המתאר שליטה משמעותית בנכס בין אם מדובר בנכס מקרקעין כמו קרקע או דירה או בנכס מיטלטלין כמו רכב או ריהוט.

חכירה (קרקע מינהל)

חכירה של קרקע מינהל היא דרך מקובלת לרכוש זכויות בקרקע בישראל. מכיוון שרוב הקרקעות בישראל (כ-92%) הן בבעלות המדינה, רכישת קרקע פרטית אינה אפשרית בהתאם לחוק. כתוצאה מכך, המדינה משכירה קרקעות אלו למי שמעוניין בהן באמצעות חוזי חכירה ארוכי טווח, בדרך כלל לתקופה של 99 שנים. שווי קרקע של מינהל מקרקעי ישראל נמוך משווי קרקע פרטית והבנייה על קרקע של המינהל מחייבת את האישור של המינהל.

חכירה לדורות

חכירה לדורות היא זכות שכירות של קרקע לתקופה מעל 25 שנים, זכות אשר המתחדשת באופן אוטומטי לתקופות זהות. זוהי זכות חכירה נפוצה בישראל והיא משמשת הן למגורים והן למטרות מסחריות.

חכירה מהוונת

חכירה מהוונת היא חכירה שבה דמי החכירה השנתיים (דח"ש) משולמים מראש עבור תקופה קצובה, בדרך כלל 49 שנים. תשלום זה מקנה לדייר זכויות חכירה מלאות על הקרקע לתקופה שנקבעה, ללא תשלום נוסף עבור דמי חכירה לאורך תקופה זו. דמי החכירה המהוונת מחושבים בהתאם לנוסחת ההיוון. בנוסף, ניתן לעיין במושג היוון במילון, בהתאם לשיעור היוון ספציפי.

חלונות אנגליים

חלונות אנגליים הם מושג אדריכלי אשר מתייחס לחלונות קטנים הממוקמים בקירות המרתף או בקומת הקרקע המשמשים לאוורור ותאורה טבעית.

חלוקת קרקעות מחדש (רה-פרצלציה)

חלוקת קרקעות מחדש היא כלי תכנוני המאפשר התאמת חלוקת קרקע קיימת לצרכים חדשים ומשתנים כמו הפשרה של קרקעות חקלאיות לצרכים של הציבור כמו לדוגמה סלילה של כביש ועוד. במקרים רבים, חלוקה מחדש נועדה לייעל את השימוש בקרקע ולממש את הפוטנציאל שלה בצורה מיטבית. היא מבוצעת באמצעות שמאי קרקעות מוסמך מתוך שמירה על הזכויות של הבעלים בהתאם לחלק היחסי שלהם בקרקע.

חלקה

חלקה היא שטח אדמה מוגדר המיועד לבנייה, בדרך כלל למגורים. חלקה מכילה מספר מגרשים לבנייה וכן שטחים ציבוריים המיועדים לשימוש משותף של תושבי השכונה, כגון גינות ציבוריות, שטחי משחק, מבני ציבור ועוד.

חנייה פרטית בטאבו

חנייה פרטית בטאבו היא זכות קניינית רשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) המאפשרת שימוש בלעדי בחנייה ספציפית. זכות זו מעניקה לבעליה ביטחון וודאות בנוגע לשימוש בחנייה בניגוד לחניות בהסכמה או לחניות משותפות. יש שני צורות של חניות, חנייה צמודה , אחת על יד השנייה, וחנייה טורית, אחת אחרי השנייה. חנייה צמודה עדיפה.

חסרון כלכלי לשוכר        

חסרון כלכלי לשוכר הוא מצב שבו דמי השכירות שסוכמו בין השוכר למשכיר גבוהים מדמי השכירות הראויים בנכס מקרקעין. במילים אחרות, השוכר משלם יותר עבור השכירות ממה שהנכס שווה בשוק.

חצר אנגלית      

חצר אנגלית היא שטח חפור בחצר הבניין הנמצא מתחת לקרקע או מתחת למדרכה הסמוכה. שטח זה נועד לאפשר חדירת אור ואוורור טבעי לחדרים הנמצאים בקומת המרתף של הבניין.

חריגת בנייה

חריגת בנייה היא ביצוע עבודות בנייה בנכס באופן החורג מההיתר שניתן על ידי הרשויות המקומיות. חריגה זו יכולה להתבטא בבנייה ללא היתר כלל, בבנייה שאינה תואמת את התנאים שנקבעו בהיתר או בבנייה בשטח גדול יותר מהשטח המותר.

חשבון נאמנות

חשבון נאמנות הוא חשבון בנק ייעודי המנוהל על ידי נאמן לטובת נהנה. הנאמן הוא צד שלישי המחזיק בכספים או נכסים עבור הנהנה ופועל בהתאם להוראות הסכם הנאמנות.

טאבו

טאבו הוא כינוי נפוץ לאגף להסדר ורישום של מקרקעין במשרד המשפטים. הגוף אשר רושם את הנכסים הנדל"ניים בפנקס המקרקעין ובכך הוא מעניק לרישום תוקף חוקי.

טבלת איזון והקצאה (איזון וחלוקה)

טבלת איזון והקצאה היא כלי משפטי המשמש בעת ביצוע חלוקה ואיחוד מחדש של מקרקעין. טבלה זו נערכת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ומטרתה להבטיח חלוקה הוגנת ושוויונית של שטחי הקרקע וחלוקת זכויות הבנייה בין הבעלים השונים. הטבלה משפיעה על השטח ועל הערך של החלקות. בעריכת הטבלה לוקח השמאי בחשבון אילו מהמגרשים יוקצו ולאילו חלקות מתוך שמירה על הערך היחסי של הנכס. כאשר לא מתקבל ערך יחסי, יערוך השמאי תשלומי איזון במטרה לפצות את הבעלים על הירידה בערך הנכסים.

טבלת שטחים

זוהי טבלה אשר מצורפת לתיק וגם לתכנית הבקשה להיתר הבנייה. בטבלה מפרטים את השטח של כל קומה בנכס ושל השימוש המיועד לקומה.

טופס 4

טופס 4, המכונה גם "אישור אכלוס", הוא טופס אשר מאפשר את חיבור הבניין החדש לתשתיות של החשמל, לתשתיות של המים ושל הטלפון, אך רק לאחר שנתמלאו כל התנאים הנדרשים.

טופס 5

טופס 5, הוא מסמך רשמי של הרשויות המעיד על סיום בניית נכס בהתאם להיתר בנייה שניתן.

טופס מס שבח (מש"ח)

טופס מס שבח הוא טופס רשמי המשמש לדיווח על עסקאות במקרקעין לרשויות מס שבח מקרקעין. דיווח זה נעשה לפי חוק מס שבח מקרקעין ונועד לאפשר לגבות מס שבח במקרים המתאימים.

טיוטות בנדל"ן

טיוטות זהו מושג בעולם התיווך המתייחס לשלבים הראשוניים של משא ומתן בעסקת מקרקעין. בשלב זה, עורכי הדין של המוכר והקונה מעבירים ביניהם טיוטות של חוזה המכר כדי להגיע לחוזה מחייב ומוסכם.

טריפלקס

טריפלקס הוא סוג של דירה בעלת 3 מפלסים המחוברים זה לזה באמצעות גרם מדרגות פנימי.

יובל חכירה בקרקע עירונית

יובל חכירה בקרקע עירונית מתייחס למועד סיום תקופת חכירה מקורית של 49 שנים בקרקע עירונית. קביעת "יובל" החכירה מבוססת על האמור בספר ויקרא פרק כה' פסוקים ח-י"ג.

יועץ לבניה

יועץ לבנייה הוא בעל מקצוע מומחה וותיק בתחום הבנייה, בעל ידע נרחב בכל שלבי תהליך הבנייה. לא אחת הידע שמספקים יועצי הבנייה גובר על הידע של המתכננים.

יועץ קרקע

יועץ קרקע הוא מומחה בעל ידע נרחב בהנדסת קרקע, בגיאולוגיה ובגיאוטכניקה. תפקידו של יועץ קרקע הוא לספק ייעוץ מקצועי בנוגע לתכונות הקרקע ולהמליץ על דרך הביסוס של התשתית במטרה למנוע שקיעה או סחף בעתיד.

יזם

יזם הוא מעין חברה, אדם, תאגיד או גם כל גוף משפטי אחר בעל ראייה ייחודית וחזון היודע לזהות הזדמנויות עסקיות, להגות רעיונות חדשים וליישם אותם בפועל. תפקידו של היזם אינו מסתכם רק בהגיית הרעיון, אלא כולל גם את היכולת לגייס משאבים, לנהל מו"מ עם הרשות להקצאת השטח, לנהל צוות, להתגבר על קשיים ולקחת סיכונים.

יזמות או מרכיב הייזום (בגישת העלות)

יזמות או מרכיב הייזום (בגישת העלות) מתייחס לסך ההוצאות הצפויות או הקיימות בקשר לניהול מיזם בנייה בתוספת רווח ענפי ליזם. היזמות כוללת הוצאות מימון, הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, הוצאות שיווק ומכירות ורווח ליזם.

יחידת תועלת    

יחידת תועלת היא יחידה של מדידה תאורטית המשמשת לאומדן התועלת האפשרית מנכס נדל"ן או מכל חלק ממנו.

ייעודי קרקע

ייעוד קרקע מתייחס לשימושים המותרים בהתאם לחוק בקרקע בהתאם לתכנית מתאר מקומית. תכנית זו קובעת אילו שימושים מותרים באזורים שונים בעיר כגון תעשייה, מגורים, משרדים, מסחר ושטחים פתוחים. בדיקת הייעוד חייבת להיות בשלב של ההתעניינות ההתחלתית בעסקת הנדל"ן.

יסודות בנייה

יסודות בנייה הם החלקים התחתונים של מבנה המונחים על הקרקע, עמודי הבטון הנושאים את כל משקלו. תפקידם של היסודות הוא להעביר את עומסי המבנה אל הקרקע בצורה אחידה ויציבה, תוך מניעת שקיעה, סדקים או נזקים אחרים. סוג היסוד מצריך להתאים לתנאי הקרקע והוא נקבע על ידי מהנדס.

ירידת ערך במקרקעין

ירידת ערך היא ירידה בערך הכספי של נכס ספציפי כתוצאה מגורמים שונים כמו שינויים בתכנית הבנייה, שינויים בייעוד של הקרקע, בנייה המתבצעת סמוך לנכס ועוד. ירידה זו יכולה להיות זמנית או קבועה והיא תשפיע על המחיר שבו אפשר יהיה למכור את הנכס. ירידת הערך מאפשרת להגיש תביעה של פיצויים לבעלי הנכסים שנפגעו ממנה והיא מבוססת על סעיף 197 של חוק הבנייה.

יתרון כלכלי לשוכר

יתרון כלכלי לשוכר מתייחס לפער שבין דמי השכירות שסוכמו לבין דמי השכירות הגבוהים והראויים מהם בנכס נדל"ן. במילים אחרות, השוכר משלם פחות ממה שהיה צריך לשלם לפי שווי השוק של הנכס. היתרון הכלכלי לשוכר גורם לירידה בשווי של הזכויות של המשכיר ולעלייה בערך הכספי של הזכויות של השוכר.

כונס הנכסים

כונס נכסים הוא גוף, אדם או חברה, הממונה על ידי ראש ההוצאה לפועל במסגרת הליכי הוצאה לפועל. תפקידו של כונס הנכסים הוא לנהל את המכירה של הנכסים של החייב (הלווה) עד למימוש המכירה מתוך שמירה על זכויותיהם של כל הנוגעים בדבר בכפיפות לראש ההוצאה לפועל או למי מטעמו.

כפל ביטוח נכס

כפל ביטוח נכס מתייחס למצב שבו אותו נכס מבוטח ביותר מחברת ביטוח אחת לתקופה חופפת. במצב זה, קיימת חפיפה בין הפוליסות ובמקרים של נזק שתי חברות הביטוח יהיו אחריות בהתאם לחלק היחסי של כל חברה.

כתב כמויות

כתב כמויות הוא מסמך המפרט את כלל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע פרויקט בנייה.

לוח סילוקין

לוח סילוקין הוא טבלה המציגה את הפירוט של ההחזרים החודשיים העתידיים לאורך תקופת ההלוואה, תוך פירוט חלוקת התשלומים בין הקרן (סכום ההלוואה) והריבית.

לוח שפיצר

לוח שפיצר הוא אחד משלושה סוגים של לוחות הסילוקין הנפוצים להחזר משכנתאות. לוח זה מתאפיין בתשלום חודשי קבוע לאורך כל התקופה של ההלוואה להוציא מקרים של הלוואות אשר צמודות למטבע חוץ או למדד.

לוחות שומה

לוחות שומה הם כלי עבודה מרכזי עבור שמאי מקרקעין. אלו טבלאות מתמטיות המשמשות להערכת הערך הכספי שך נכסי נדל"ן. הטבלאות מבוססות על מודלים כלכליים שונים כמו לדוגמה שיעורי ריבית ותפקידן לחשב את שווי הנכס בהתאם למגוון גורמים.

ליווי פיננסי לעסקאות מקרקעין ובנייה

ליווי פיננסי הוא שיטת מימון ייחודית לפרויקטים בתחום המקרקעין והבנייה. במסגרת שיטה זו, הבנק מממן את כל העלויות של הבנייה לאורך כל חיי הפרויקט עד להשלמתו בלי קשר לקצב של מכירת הדירות.

לקוח של מתווך

לקוח של מתווך הוא אדם ו/או חברה המתקשרים בהסכם עם מתווך מקרקעין לקבלת שירותיו. ההתקשרות בין המתווך לבין הלקוח מתקיימת כאשר נחתם הסכם.

לשכת רישום מקרקעין (טאבו)

לשכת רישום מקרקעין, המכונה גם טאבו, היא רשות ממשלתית האחראית על רישום זכויות במקרקעין בישראל, על העסקאות הנדל"ניות, על רישום או סילוק של הערת אזהרה ועל לקיחת משכנתה. בלשכה אפשר לקבל את נסח הטאבו, נסח שבו מפורט כל המידע על אודות הנכס.

לשכות רישום המקרקעין פזורות ברחבי הארץ וכל אחת מהן אחראית על אזור גיאוגרפי ספציפי. רישום עסקה של מקרקעין בטאבו הינו תהליך מורכב, תהליך אשר המחייב תשלום אגרות והצגת מסמכים שונים.

מבנה לשימור

מבנה שלדעת מוסד תכנון הוא בעל ערך היסטורי, לאומי, תרבותי או אדריכלי, ואשר תכנית שימור קבעה הוראות לאופן שימורו, לרבות איסור הריסה.

מבנן

מבנן, הידוע גם כבלוק עירוני, הוא קבוצת בניינים המוקפים ברחובות וכבישים ויוצרים יחד מתחם משותף.

מגרש

מגרש הוא שטח קרקע מוגדר, המיועד לבנייה או לשימוש אחר.

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן הוא מדד סטטיסטי המשקף את השינוי החודשי במחירים של סל קבוע של מצרכים ושירותים הנצרכים על ידי משקי בית בישראל.

מדד מחירי דיור

מדד מחירי דיור הוא מדד סטטיסטי המשקף את השינויים החודשיים במחירי הדירות בישראל בין התקופה הנוכחית לבין התקופה הקודמת. המדד הוא חלק ממדד המחירים הכללי ומהעלייה של המחירים במשק.

מדד מחירי הבניה

 זהו מדד אשר מחושב בהתאם למחירים בענף של הבנייה.

מהנדס ביצוע

מהנדס ביצוע הוא המהנדס אשר אחראי על הביצוע של פרויקט הבנייה בשטח, בשונה מהמהנדס האחראי על תכנון הבנייה.

מובא

בית מובא, המכונה גם בית מודולרי, הוא בית המיוצר במפעל ומובא לשטח הבנייה כשהוא מורכב ברובו.

מודד מוסמך

מודד מוסמך הוא איש מקצוע בעל רישיון מטעם המדינה לבצע מדידות של קרקעות, מבנים וגבולות.

מוואת

מוואת הוא מונח משפטי עתיק שמקורו בשפה הערבית והוא משמש לתיאור קרקע שאינה מעובדת או מוחזקת על ידי אדם פרטי או ציבור. זוהי קרקע שוממה אשר רחוקה ממקום יישוב במרחק של מייל וחצי או במרחק של הליכה בת חצי שעה.

מוכר מיוחד 

מוכר מיוחד הוא אדם או גוף המוכן למכור זכויות במקרקעין במחיר נמוך משווי השוק שלהם בשל סיבות עסקיות מיוחדות או בשל כל סיבה אחרת.

מוניטין במקרקעין

מוניטין הוא נכס לא מוחשי המייצג את התדמית ואת השם הטוב של הנכס מעבר לשווי האמתי שלו. המוניטין מושפע מגורמים רבים, מסטיגמה חיובית או מכל גורם אחר.

מועצת מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל היא גוף סטטוטורי הפועל מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960. בין התפקידים שלה: קביעת המדיניות הקרקעית, פיקוח על רשות מקרקעי ישראל ואישור תקציב רמ"י.

מושע

מושע הוא מושג משפטי המתייחס לבעלות משותפת במקרקעין של מספר שותפים כאשר לכל שותף יש חלק יחסי בכל המקרקעין, אך אין לו חלק  מסוים או מוגדר בהם. מושא זו יכולה להתקיים בבנייני  מגורים או בחלקה של קרקע שעדיין לא בוצעה בה פרצלציה.

מחוברים

מחוברים הם אלמנטים המחוברים לקרקע באופן קבוע כמו כלונסאות, לבנים ועוד.

מחזור משכנתא

מחזור משכנתא הוא תהליך שבו מחליפים הלוואת משכנתא קיימת בהלוואה חדשה לרוב תוך שיפור תנאי ההלוואה. את מחזור המשכנתא אפשר לבצע גם אם המשכנתא החדשה נלקחת מבנק אחר.

מחזיק במקרקעין

מחזיק במקרקעין הוא אדם או גוף שיש לו שליטה ישירה בקרקע גם אם אינו הבעלים הרשום שלהם.

מחיר במקרקעין

מחיר בעסקת מקרקעין הוא הערך המספרי המייצג את הסכום הכספי שהסכים מוכר מסוים לקבל וקונה מסוים לשלם עבור הנכס, בנסיבות מסוימות של עסקה נתונה.

מחיר חיצוני

מחיר חציוני הוא נתון סטטיסטי המשמש לייצוג המחיר שבו חצי מהעסקות התבצעו במחיר גבוה יותר וחצי מהעסקות התבצעו במחיר נמוך יותר. ערכי קיצון, לעומת מחיר הממוצע, אינם משפיעים על המחיר החציוני.

מיטלטלין

מיטלטלין הם "נכסים" פיזיים שלא מחוברים לקרקע וניתנים להעברה ממקום אחד למקום אחר.

מינהל

 כשאומרים רק מינהל מתכוונים למינהל מקרקעי ישראל

מינוף פיננסי

מינוף פיננסי זהו כלי פיננסי המאפשר לרכוש נכסים באמצעות הלוואה במקום להשתמש בהון עצמי בלבד. המינוף הפיננסי משמש לשיפוץ ושיפור של נכסי נדל"ן במטרה למצוא להם שוכרים שיחזירו את ההשקעה שהושקעה בנכס. המינוף הפיננסי מתניע פרויקטים נדל"ניים שונים ומקובל לבקש סכום כסף גבוה יותר ממה שצריך בפועל כדי למנף את ההשקעה.

מיני פנטהאוז

מיני פנטהאוז הוא סוג של דירה ייחודית עם מפלס אחד או שני מפלסים ועם מרפסת היוצאת היישר מהסלון. דירות מיני פנטהאוז ממוקמות לרוב בקומות העליונות של הבניין ולא בקומה האחרונה, אך אפשר למצוא אותן גם בקומות מרכזיות.

מכירת זכות

מכירת זכות במקרקעין, בתמורה או שלא תמורה, כוללת הענקה, העברה או ויתור על זכות זו, אך אינה כוללת העברה בירושה, העברת זכות אגב גירושין או הקניית זכויות לאפוטרופוס, למפרק או גם לכונס.

מכירת נכסים אגב הסכם גירושין

חלוקת רכוש אגב גירושין הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין לא תיחשב כלל כמכירה לעניין החוק, ולכן במקרה הזה אין בה אירוע של תשלום מס.

מכפיל יחידות דיור (מקדם הציפוף)

מכפיל יחידות דיור, המכונה גם מקדם הציפוף, הוא כלי תכנוני המשמש לחישוב היחס שבין מספר היחידות המרבי שניתן לבנות בשטח נתון לבין המספר של הדירות הקיימות בשטח.

מכרז מצומצם (סגור)

מכרז מצומצם, המכונה גם מכרז סגור, זו שיטת מכרזים שבה פונים, בכתב, למספר מציעים מוגבל לקבלת הצעות מחיר עבור נכס או שירות.

מכרז פומבי (פתוח)

מכרז פומבי, המכונה גם מכרז פתוח, הוא שיטת מכרזים שבה פונים לכלל הציבור באמצעות פרסום בעיתונות או באמצעי תקשורת אחרים לקבלת הצעות מחיר עבור נכס או שירות.

מלאי דירות לא מכור

מלאי דירות לא מכור מתייחס לדירות שהחלה בנייתן, אך טרם נמכרו. מדובר במדד חשוב בשוק הדיור המעיד על היקף הביקוש לעומת ההיצע.

מלווה בניה מקצועי

זהו מלווה המלווה את פרויקט הבנייה החל מהשלב של התכנון ועד לשלב הגמר כולל את שנת אחריות. הוא משמש ככתובת לכל בעיה שמתעוררת במהלך הבנייה.

ממתין למכור דירה יחידה

ממתין למכור דירה יחידה הוא אדם שרכש דירה ויש לו דירה אחת נוספת, אך הוא הצהיר שהוא מתכוון למכור את הדירה בתקופה של השנתיים הקרובות. הצהרה זו מאפשרת לו ליהנות מפטורים ממס שבח וממס רכישה בעת רכישת הדירה הראשונה.

מנהל ביצוע

מנהל ביצוע, המכונה גם מנהל פרויקט בנייה, הוא איש מקצוע מנוסה האחראי על ההתקדמות של תהליך הבנייה מתוך עמידה בלוחות זמנים, תקציב ותכנון.

מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י)

מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) הוא גוף סטטוטורי הפועל מטעם המדינה שתפקידו לנהל את מקרקעי ישראל המהווים כ-93% משטח המדינה.

מס ערך מוסף בעסקאות מקרקעין

כל מי שמוכר קרקעות חייב בתשלום מע"מ, בין אם המקרקעין נחשבים מלאי עסקי ובין אם רכוש קבוע. חובת תשלום זו חלה גם על "עסקת אקראי", שהיא מכירה של קרקעות על ידי אדם שאינו עוסק קבוע במכירת מקרקעין. עסקת אקראי חייבת במס כאשר היא מתבצעת מול אחד מהגורמים הבאים:

עוסק: אדם הנותן שירות או מוכר נכס במסגרת עסקו, למעט מלכ"ר או מוסד כספי.

מלכ"ר או מוסד כספי: חובת תשלום מע"מ חלה במקרה זה בתנאי שהמקרקעין הם לא דירת מגורים.

מס רכישה

הרוכש זכות במקרקעין חייב במס רכישה. מס הרכישה הינו בשיעור מדורג משווי הרכישה של דירת מגורים.

מס רכישה הוא מס המוטל על רוכש זכות במקרקעין. שיעור המס נקבע בהתאם לשווי הרכישה של דירת מגורים. מועד התשלום הוא בתוך תקופה של 30 יום ממועד הרכישה של הנכס. יש הקלות פטורים ממס רכישה עבור רכישת דירה ראשונה בהתאם לגובה התקרה, רכישת דירה על ידי עולים חדשים ועוד.

מס שבח

מס שבח הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירה של זכיות בקרקע. מועד תשלום: יש לשלם את מס שבח תוך 60 יום ממועד מכירת הנכס. פטורים והקלות: קיימים פטורים והקלות ממס שבח עבור מכירת דירה יחידה, מכירת דירה להשקעה בהתאם ל-חישוב לינארי מוטב, מכירת דירה על ידי עולים חדשים ועוד.

מסירת דירות

מסירת חזקה היא נקודת ציון משמעותית ברכישת דירה חדשה. זהו הרגע בו הרוכש מקבל את המפתחות ומתחיל את חייו בבית החדש.

בדירות חדשות יש להתייחס לפרוטוקול מסירת חזקה, המהווה מסמך משפטי חשוב שתפקידו לתעד באופן מדויק את המצב של הדירה בזמן המסירה, כולל כל הפריטים והמערכות הכלולים בה, קריאת מונים ותיאור מפורט של כל פגם או ליקוי במטרה לתקן באופן מידי את התקלות.

מעמדם המוניציפלי של היישובים מבחינים בין שלושה סוגי רשויות מקומיות:

בישראל קיימים שלושה סוגים של רשויות מקומיות:

עירייה: רשות מקומית המנהלת יישוב אחד בלבד, בדרך כלל עיר גדולה. עיריות נהנות ממעמד מוניציפלי מיוחד וסמכויות רחבות יותר מאשר מועצות מקומיות ואזוריות.

מועצה מקומית: רשות מקומית המנהלת יישוב אחד בלבד, בדרך כלל יישוב קטן יותר מעיר. מועצות מקומיות נהנות מסמכויות פחותות מאשר עיריות.

מועצה אזורית: רשות מקומית המנהלת מספר יישובים כפריים באזור גאוגרפי מוגדר. במועצה אזורית יש יישובים בעלי נציגות במועצה ויישובים חסרי נציגות. האוכלוסייה של כל היישובים בתחום המועצה נכללת באוכלוסייה של המועצה האזורית.

יישובים חסרי מעמד מוניציפלי: מספר קטן של יישובים בישראל אינם נהנים ממעמד מוניציפלי עצמאי ומתנהלים תחת חסותה של מועצה אזורית או עירייה סמוכה.

מערכת סולרית

מערכת סולארית לחימום מים היא מערכת המשתמשת באנרגיית השמש לחימום מים מתוך שימוש בדודי שמש וקולטים סולאריים. יש סוגים שונים של מערכות, מערכות יחידניות או מערכות מרכזיות.

מפה מצבית

מפה מצבית היא תיאור גרפי מפורט של שטח בנייה הכולל מידע נוסף על תיאור הקרקע. המפה מציגה את האזור שמסביב לשטח מתוך ציון מיקומם של אלמנטים חיוניים כמו צינורות בולטים, קווים של טלפון וקווי חשמל ועוד. את המפה המצבית משרטט מודד מוסמך והיא מוגשת על ידי הקבלן של הבנייה לאישור של הרשויות.

מפקח דיירים בפינוי בינוי

בפרויקטים מורכבים כמו תמ"א 38 ופינוי בינוי, בעלי הדירות נדרשים לקבל החלטות גורליות בעלות השפעה משמעותית על עתידם. בחירת מפקח דיירים מטעמם היא צעד קריטי להבטחת זכויותיהם ולשמירה על איכות הבנייה.

מפרט טכני

מפרט טכני הוא מסמך מרכזי בפרויקט בנייה המשמש כמעין "חוזה" בין היזם או הקבלן לבין הדיירים. הוא מגדיר בצורה מדויקת את כל הדרישות וההנחיות לביצוע עבודות הבנייה מתוך פירוט החומרים, האביזרים, השיטות והגימורים הנדרשים. ככל שהמפרט הטכני מפורט ומקצועי יותר, כך יהיו פחות שטחים אפורים ופחות מקום לשיקול דעתו של הקבלן, מה שיביא לחיסכון משמעותי בזמן, בכסף ובכאבי ראש עבור כל הצדדים המעורבים: הדיירים, היזם והקבלן.

מפרט נכס (מכר)

מפרט נכס (המכונה גם "מפרט טכני") הוא מסמך משפטי מחייב הנערך בהתאם לחוק מכר דירות (תשל"ג-1973) אשר קובע את ההתחייבויות של הקבלן לרוכש הדירה, התחייבויות כמו סוג החומרים, סוג המוצרים בדירה, טיב המוצרים, המידות שלהם והדרכים לבצע את העבודות הנדרשות

מקבץ בפינוי בינוי

מקבץ הוא אגד של נכסים מקרקעין, הכולל מספר בתים משותפים או חלקות בודדות המיועדים לפינוי ובינוי מחדש במסגרת תכנית בנייה מאושרת.

מקדם התאמה   

מקדם התאמה הוא גורם כמותי המשקף את מידת ההשפעה של מאפיין ספציפי על הערך הכספי של הנכס.

מקדם התאמה כולל

מקדם התאמה כולל הוא מדד המשקף את ההשפעה המצטברת של כל המאפיינים הייחודיים של נכס מסוים על שוויו, בהשוואה לנכס השוואה.

מקרקעי יעוד

מקרקעי יעוד הם שטחים ציבוריים המוקדשים לטובת הכלל כפי שמוגדר בסעיף 107 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

 דוגמאות:

שפת הים כולל הקרקעות הנמצאות בתחומי נמל.

 נחלים, נהרות תעלות והגדות שלהם.

 מסילות ברזל ודרכים כולל הקרקעות המשמשות לתחנות של מסילת הברזל.

שדות תעופה ועוד סוגים אחרים של קרקעות ציבוריים בהתאם למה שנקבע בתקנות ולמה שאושר בוועדת הכלכלה בכנסת ישראל כקרקעות ייעוד.

מקרקעי ישראל

כ-93% משטח המדינה, מתוך 22 מיליון דונם, מוגדרים כ"מקרקעי ישראל". שטחים אלה שייכים למדינה, לרשות הפיתוח ולקרן קיימת לישראל.

מקרקעין

מקרקעין הם נכסים בישראל הכוללים: קרקעות, שטח אדמה, בניינים, בתים וכל מה שמחובר לאדמה באמצעות חיבור של קבע.

מקרקעין מניבים

מקרקעין מניבים הם נכסים קרקעיים המייצרים הכנסה שוטפת העשויה להגיע ממקורות שונים כמו דמי מפתח, דמי שכירות, פרמיות, תמלוגים או כל הכנסה נוספת הנובעת מהמקרקעין כמו רווח ממכירת נכס.

מרחב מוגן

מרחב מוגן הוא חדר מוגן הנדרש בהתאם לחוק, חדר הבנוי בתוך מבנה המשמש להגנה על יושביו מפני איומים ביטחוניים כגון התקפות אוויריות, ירי רקטות ונפילת טילים. כל החדר צריך להיות בנוי מבטון מזוין עם חלונות מיוחדים שיגנו מפני גזים ופיצוצים. לדוגמה: ממ"ד, ממ"ק, מרחב מוגן קומתי ועוד. אם אין בחדר המוגן חלון אסור לגור בו.

מרחב מוגן דירתי

ממ"ד, הנקרא גם חדר אטום, הוא חדר המובא בתקנות הג"א, חדר שתפקידו להגן מפני הפצצות.

מרכז עסקים ראשי (מע"ר)

זהו מקום שבו מתרחשת פעילות עסקית, ממשלתית, כספית ושירותים של הקהילה.

מרפסת / בלקון / גזוזטרה

חלק אשר בולט במבנה ומוגן באמצעות מעקה.

מרפסת שמש

זוהי מרפסת ללא גג, שטח הבולט מהבניין ומוקף על ידי מעקה. למרפסת השמש יש שמות נוספים כמו גזוזטרה או בלקון.

מרקם עירוני

אזור מוגדר בתוך העיר שאליו מופנה עיקר תשומת הלב מבחינת פיתוח, תכנון ותשתיות מתוך התמקדות בפיתוח עירוני מרוכז ויעיל ומתוך ניצול יתרונות הגודל והבטחת שטחים פתוחים הן בתוך העיר והן מחוצה לה כדי ליצור אזור לצורכי ציבור וליצירת תשתיות בטווח ארוך.

מרתף

מרתף הוא שטח תת-קרקעי הנמצא לרוב בבתים פרטיים ובקוטג'ים. בישראל, החוק מאפשר בניית מרתף בשטח של עד 80% מהשטח של הקרקע, אך רבים נמנעים מכך עקב העלויות הגבוהות הכרוכות בבנייה.

משא ומתן שלא בתום לב מצד מתווך

מושג משפטי מתאר מצב אפילו ניתן לומר מצב פלילי שבו מתווך תוך כדי ניהול משא ומתן עבור לקוח פועל באופן המנוגד לאינטרסים של הלקוח מתוך ניצול לרעה של תפקידו ותוך העברת העסקה באותו הזמן ללקוחות אחרים שיציעו מחיר גבוה יותר.

משך זמן בנייה

מספר החודשים שהבנייה נמשכת החל מהשלב של התחלת הבנייה ועד לסיומה.

משכון

משכון הוא עסקה שבה נכס משועבד כערובה להבטחת תשלום חוב. משכון יכול לחול על מגוון נכסים כמו בתים, דירות, קרקעות, תכשיטים, רכבים, מכשירי חשמל, מניות, זכויות יוצרים ועוד. תוקפו של משכון מותנה ברישום ברשם המשכונות. הרישום מקנה לבעל המשכון זכות קדימה על פני נושים אחרים במקרה של חדלות פירעון של החייב.

משכנתא

משכנתא היא הלוואה לטווח ארוך, לרוב לרכישת דירה, המובטחת על ידי משכון של נכס מקרקעין. המשכנתא ניתנת על ידי גוף פיננסי, כגון בנק או חברת ביטוח, ומוחזרת בתשלומים חודשיים קבועים לאורך תקופת ההלוואה. במצבים שבהם הלווה לא משלם את המשכנתא, הגוף שהעניק את ההלוואה רשאי למכור את הנכס הממושכן כדי לפרוע את החוב. כאשר הנכס ממושכן נרשמת הערת אזהרה בטאבו.

משפרי דיור

משפרי דיור הם משפחות או יחידים שבבעלותם כבר דירת מגורים יחידה והם מעוניינים למכור אותה ולרכוש דירה אחרת, לרוב גדולה יותר או במיקום טוב יותר.

משק עזר

משק עזר הוא שטח אדמה קטן שאינו נחלה בהתאם להגדרת מועצת מקרקעי ישראל, שטח המיועד לשימוש חקלאי מצומצם ולמגורים הנמצא בדרך כלל במושבים.  

משקיע מקומי

אדם שיש בבעלותו דירה והוא רכש דירה נוספת.

משקיעים בנדל"ן

 קבוצת אנשים אשר מעוניינים להשקיע בנכסי נדל"ן למטרת רווח.

משרדי הטאבו

משרדי הטאבו הם הלשכה של רישום המקרקעין, לשכה שבה נרשמות הזכויות של פלוני במקרקעין ובה מבצעים את ההגבלות הנוגעות לאותן הקרקעות.

מתווך דירות

המתווך הוא אדם שתפקידו, בהתאם לחוק המתווכים, הוא לעסוק בשירותים של תיווך ולקבל שכר על זה. האומנות של המשא ומתן הוא תהליך המשמש את המתווכים לערוך דיונים ומשא ומתן בין צד אחד לצד השני כדי להביא אותם להסכם של מכר מחייב וכך להבטיח את הסכמתם של כל הצדדים.

מתעניינים בנדל"ן

מתעניינים בנדל"ן הם אנשים פרטיים או משקיעים המביעים עניין ברכישת נכס נדל"ני, אך טרם רכשו אותו בפועל.

מתרוקה

מתרוקה הוא מושג מהתקופה העות'מאנית המתייחס לשני סוגים עיקריים של קרקעות, קרקע ציבורית, לדוגמה דרך ציבורית, וקרקע משותפת. זו קרקע שמטרתה היא לשמש למספר לכפרים או יישובים כמו למשל שטחי מרעה.

נדל"ן

נדל"ן הוא מושג הלקוח מהשפה הארמית. אלו הם ראשי תיבות של "נכסי דלא ניידי", כלומר נכסים שאינם ניידים כמו חנויות, משרדים דירות ועוד.

נדל"ן יד ראשונה

נדל"ן יד ראשונה מתייחס לרכישת נכס מקבלן או מיזם, כלומר נכס חדש שנבנה לראשונה ואף אחד לא גר בו קודם.

נדל"ן יד שנייה

נדל"ן יד שנייה מתייחס לרכישת נכס שכבר היה בבעלותו של אדם אחר, כלומר נכס שכבר גרו בו בעבר. רוב עסקאות הנדל"ן בארץ מתבצעות בנדל"ן יד שנייה.

נדל"ן מניב

נדל"ן מניב מתייחס לנכסים שמטרתם לייצר הכנסה פסיבית עבור הבעלים.

העיקרון: עסקת נדל"ן מניב מתפרשת על פני זמן רב. השוכר, באמצעות תשלום שכר הדירה, תורם באופן משמעותי לסילוק המשכנתא שנלקחה על ידי המשקיע וכתוצאה מכך, לאורך זמן, השוכר למעשה "קונה" את מרבית הנכס.

השם "נדל"ן מניב" משקף את אופי העסקה. הוא מדגיש את הפוטנציאל להפקת רווחים לאורך זמן בדומה לעץ שצומח ומתחיל להניב פירות לאחר מספר שנים.

נדל"ן מסחרי

נדל"ן מסחרי כולל נכסים שאינם משמשים למגורים כמו חנויות, משרדים, בתי מלון, מבני תעשייה ועוד.

יש הבדלים מעסקאות נדל"ן למגורים:

מיסוי: מערכת המיסוי עבור נדל"ן מסחרי שונה מזו של נדל"ן המשמש למגורים.

התנהלות שוטפת: ניהול נכסים מסחריים דורש התמחות ייחודית וגישה שונה מזו של ניהול דירות למגורים.

פוטנציאל רווחים: פוטנציאל התשואה בנדל"ן מסחרי עשוי להיות גבוה יותר בהשוואה לנדל"ן למגורים, אך כרוך גם בסיכונים גבוהים יותר

חשוב להבין את הסיכונים וההיבטים הייחודיים של עסקאות נדל"ן מסחרי לפני ביצוע השקעה ולבחון כל עסקה לגופה.

נחלה

נחלה חקלאית היא קרקע חקלאית המכילה משק חקלאי ומגורים. היא יכולה להימצא בתוך יישוב אשר מאורגן באגודה חקלאית שיתופית או מחוץ ליישוב.

הנחלה ניתנת למתיישב לצורך פרנסתו ומגוריו והיא מהווה יחידה אחת של  משק חקלאי.  את גודל הנחלה קובע שר החקלאות בשיתוף עם מינהל התכנון של משרד החקלאות. הנחלה מוחכרת למתיישב בתנאים המקובלים במינהל מקרקעי ישראל בקשר לנחלות.

ניוד זכויות בניה

ניוד זכויות בנייה הוא תהליך המאפשר העברה של זכויות בנייה ממקרקעין אחד (הנקרא "מגרש מוסר") למקרקעין אחר (הנקרא "מגרש מקבל"). זכויות אלו מתייחסות לאחוזי הבנייה המותרים על פי תכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה.

נכס מינהל

נכס מקרקעין שבניהול המינהל מתייחס לנכסים הנמצאים בבעלות שלוש גופים עיקריים: מדינת ישראל, רשות הפיתוח וקק"ל.

נכס מניב

עיין במושג נדל"ן מניב או מקרקעין מניבים.

נסח טאבו

נסח טאבו הוא מסמך רשמי המונפק על ידי לשכת רישום המקרקעין (טאבו) ומכיל מידע רישומי מקיף על נכס מקרקעין.

סוגי נסח טאבו:

נסח מרוכז: מציג פירוט של כל המחזיקים בדירות בבעלות בבניין משותף, כולל שמותיהם, מספר ת.ז. וחלקם היחסי ברכוש המשותף.

נסח רגיל: מתמקד בדירה ספציפית ומציג מידע רישומי מפורט עליה כגון: בעלים, זכויות, שעבודים, הערות אזהרה, שטח הדירה, שטחים משותפים וכדומה.

נסח היסטורי: חושף את היסטוריית הבעלות של הדירה לאורך זמן, תוך פירוט כל העברות הבעלות, שעבודים ורישומים משפטיים אחרים שהיו רשומים עליה לאורך השנים.

פרטים מרכזיים בנסח טאבו: מספר גוש, חלקה ותת חלקה, תיאור הנכס, בעלי הנכס, הצמדות לדירה, שעבודים והערות אזהרה.

נסח הטאבו מציג גם נכסים צמודים לדירה, כמו חניה, גינה או מחסן. חשוב לוודא שההצמדות רשומה בטאבו ושהיא תואמת את המצב בפועל.

נספח מס' 1 (כמפורט בנוסח תמ"א 38)

הנספח מציג פתרונות חיזוק אופייניים למבנים טיפוסיים. חשוב לציין שניתן להציע פתרונות חלופיים בתנאי שיאושרו על ידי מהנדס העיר.

נספח מס' 2 (תמ"א 38)

נספח זה מחייב ומתאר נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשות להיתר הכוללות חיזוק בפני רעידות אדמה.

סטייה ניכרת

סטייה ניכרת מתייחסת לבנייה או שימוש בקרקע החורגים באופן משמעותי מתכנית בניין עיר (תב"ע) ומהאופי של הסביבה הקרובה.

סיווג טופוגרפי

סיווג טופוגרפי מתייחס לחלוקת שטח יישוב לאזורים על פי שיפועי הקרקע. חלוקה זו נעשית באמצעות מערכת מידע גאוגרפית (GIS) ומביאה בחשבון את מאפייני השטח. הסיווג הטופוגרפי הוא המרכיב שהכי משפיע על עלויות הפיתוח.

סילוק משכנתה

סילוק משכנתא מתייחס לפירעון מוקדם של הלוואת משכנתא לפני תום תקופת ההחזר.