גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

מילון מונחים

א

אדריכל הפרויקט

אדם האחראי על תכנון המבנה כולל הבקשה להיתר בניה . הוא האדם המלווה את הקבלן ו/או היזם בתהליך הבניה. הכול בכפוף לעקרותיה של תכונית בנין ערים.

אזורי מגורים א', ב', ג'

אזורי מגורים שונים המסווגים בהתאם לתוכנית בניין ערים (תב"ע) מאושרת.

אינשאט

מחוברים הרשומים בנפרד מהקרקע.

אישור אכלוס

ניתן ע"י מוסד התכנון לאחר תשלום כל האגרות.

אישור גמר בנייה

ניתן ע"י הרשות המקומית לתכנון ובניה עם סיום הבנייה והגשת כל הניירות שנדרשים.

אכסדרה

מבואה עם עמודים בחזית הבניין.

ב

בורר

תפקידו לפתור בעיות שנוצרו בין צדדים מבלי להיכנס לתביעות בבית משפט. הבורר הוא מקצוע בפני עצמו, ומוגדר בחוק.

בטוחה

נכס או קניין המשועבד לבנק לצורך הבטחת פירעון ההלוואה.

ביטוח צד שלישי לרכוש המשותף

בא להגן על דירי הבית מתביעות כספיות גבוהות.

 

ביטוח שבר מכני למעלית

 שירות אחזקה שוטף ואחת לחצי שנה שירות מבודק מעליות מוסמך.

בית טורי

מספר יחידות מגורים בעלות קומה אחת או יותר, המחוברות בצורה אופקית זו לזו ומהוות מבנה אחד. 

בניה נמוכה

מקרקעין מבונים בבניה צמודת קרקע וכל מקרקעין מבונים למגורים שאינם בניה רוויה (הכוונה לבתים בודדים, וילות, קוטג'ים, בתים דו משפחתיים או ארבע משפחתיים, צמודי קרקע וכיו"ב).

בנייה ירוקה

גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של בתים, משלב התכנון המוקדם ועד לשלב המגורים. 
מטרתה ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים 
מתכלים ובאיכות הסביבה. בבנייה ירוקה נעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, בחומרים ממוחזרים 
ובתכנון המאפשר חיסכון מרבי באנרגיה.

בנייה למגורים

בנייה המיועדת לשיכון של אנשים בודדים ומשפחות, המתעתדים לנהל משק בית.

בנייה עצמית

בנייה עצמית היא בנייה לשימוש עצמי של בעל הקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד. בנייה שלא למטרת מכירה, כגון: בנה ביתך, בנייה על ידי קבוצות רכישה ובנייה להשכרה.

בנייה פעילה

בניינים שבנייתם טרם הסתיימה והנמצאים בתהליך בנייה פעיל; לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה לפני זמן רב.

בנייה פרטית

כל הבנייה פרט לבנייה הציבורית. בנייה פרטית כוללת גם את הבנייה של המגזר ההסתדרותי.

 

בנייה ציבורית

הבנייה ביוזמת הממשלה, המוסדות הלאומיים, הרשויות המקומיות והחברות שבשליטתם המלאה של המוסדות האלה; ראו גם: פרוגרמת הבנייה של משרד הבינוי;

בנייה צמודת קרקע

בנייה של עד שלוש דירות לדונם קרקע.

בנייה רוויה

בנין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם בעתיד כבית משותף על פי חוק המקרקעין התשכ"ט ‎1969, בן שתי קומות ומעלה ואשר יש בו ארבע יחידות דיור לפחות, כאשר בכל קומה לפחות יחידת דיור אחת.

בנייה שלא למגורים

בנייה להארחה; בנייה לעסקים; בנייה לתעשייה ולמלאכה; בנייה למבני ציבור; בניית מבני משק חקלאי.

בנקים למשכנתאות

הבנקים המנפיקים תעודת זכאות לזכאי משרד הבינוי והמעניקים להם ולכלל הציבור הלוואות לדיור - הבנקים הם:

בנקים למשכנתאות הם הגופים שמהם ניתן לקבל משכנתא. להלן רשימת הבנקים למשכנתאות:

בנק אגוד

בנק דיסקונט

הבנק הבינלאומי למשכנתאות

בנק ירושלים

בנק לאומי למשכנתאות

בנק מזרחי טפחות

בנק מרכנתיל דיסקונט

בנק משכן פועלים משכנתאות

רשימה זו אינה ממליצה על בנק למשכנתאות כזה או אחר****

בעל זכויות

בעל זכויות חכירה (חוכר), שכירות או הרשאה לשימוש בקרקע, או בעל זכות אחרת במקרקעין.

בעלות

הזכות להחזיק במקרקעין להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה לפי דין.

ג

גומחה (נישה)

חלל שקוע בקיר.

גוף ציבורי

משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין.

גורם משכן (חברה משכנת)

גוף המאכלס/המשכן את הבניין והמלווה את החוכר ממועד רכישת זכות החכירה דרך הפנייתו לרשות עד לרישום החכירה 
בלשכת מרשם המקרקעין.

גוש

קרקע הכוללת חלקות לבניה ושטחים ציבוריים.

גזוזטרה (מרפסת)

החלק הבולט בבניין המוגן ע"י מעקה.

גלריה

תקרת ביניים.

גמר בנייה

כשהבניין נגמר במובן הטכני ומוכן למלא את תפקידו, או שכבר הוחל השימוש ביותר ממחצית שטחו.

גרמושקה (תכנית מפורטת לבקשת היתר בניה)

התכנית כאמור מאשרת ומתארת את הבניין, מיקומו במגרש, מידותיו ופרטיו .

ד

דופלקס

דירה המשתרעת על פני שתי קומות.

דייר מוגן

דייר לו זכויות שכירות מוגנות לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב – 1972.

דירה

חדר או מערכת חדרים במבנה קבוע או ארעי המיועד לדיור. היא כוללת חדרי שירות ויש אליה גישה נפרדת מהרחוב או משטח משותף עם דירות אחרות בתוך הבניין.

דירה מזכה

בעל זכות בדירה המחזיק בדירה במשך תקופה של 18 חודשים ולא היו בבעלותו דירות נוספות.

דירות בבנייה

דירות המצויות בכל שלבי הבנייה משלב יציקת היסודות, אך עדיין לא נגמרה בנייתן.

דירקטור

דירקטור מטעם המדינה בחברה אשר מונה לתפקיד זה ע"י שר כפי הקבוע בחוק החברות הממשלתיות תשל"ה - 1975.

דירת גג

הדירה העליונה על הבניין, המשתרעת על הגג, במפלס אחד, ויש לו יציאה ישירה למרפסת שמקיפה אותו לעיתים מכל צדדיו.

דמי היתר

הסכום שעל החוכר לשלם לרשות כתנאי למימוש זכויות בקרקע, שלא הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנהלי הרשות.

דמי הסכמה

תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס.  

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר(

סכום חד פעמי השווה לחלק מערך  הקרקע, ששילם החוכר לרשות (או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות החכירה.

דמי חכירה שנתיים (דח"ש)

תשלום שמשלם החוכר לרשות מדי שנה בשנה,  במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.

ה

הועדה המקומית לתכנון ובניה

מוסמכת לאשר באותו העיר אליה היא משויכת בקשות להיתר או לדחות.

היוון

היוון הוא תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון. אף על פי כן, מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין. הזכויות במקרקעין הן בהתבסס על השטח המבונה המוחכר. המצטרפים להיוון יקבלו זיכוי של דמי חכירה שנתיים לשנה השוטפת.

היוון דמי חכירה שנתיים

סך התשלומים העתידיים לרשות, עבור תקופת החכירה או יתרתה בתשלום חד-פעמי מראש.

היטל השבחה

תשלום לרשות המקומית בעבור עליית שווי המקרקעין בעקבות  אישור תכנית מפורטת או שינוי בתכנית הקיימת. גובה היטל ההשבחה נקבע למחצית מערך ההשבחה, כלומר, חצי מההפרש בין שווי המקרקעין בשימוש החדש
לבין שוויו בשימוש הקודם.

היתר בניה

רישיון הבניה שניתן ע"י מוסד התכנון. הבקשה מוגשת ע"י מוסמך בחוק, כגון אדריכל או מהנדס. לקבלת ההיתר יש  צורך בחתימת מהנדס שלד, מפקח והקבלן.

הלוואה חדשה

הלוואה שבה ניתן כסף נוסף ללווה.

הלוואה חופשית

הלוואה שאינה משלימה שניתנו מאמצעי התאגיד הבנקאי.

הלוואה מכוונת

הלוואה שניתנת לפי הסדר עם הממשלה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, רשות מקומית, או אחת החברות: חלמיש, פרזות, שקמונה, לורם, ח.ל.ד ועמידר, בין אם ניתנה מפקדונות למתן הלוואות של הגופים האמורים ובין אם ניתנה מאמצעיו של התאגיד הבנקאי. ריבית השוק לזכאים מחושבת על סמך ההלוואות ל-20-17 שנה.

 

הלוואה משלימה

הלוואה שאינה הלוואה מוכוונת, שניתנת מאמצעיו של התאגיד הבנקאי למי שזכאי להלוואה מוכוונת, נוסף על ההלוואה המוכוונת ולאותה מטרה.

הלוואה שחודשה

שינוי מסלול ההלוואה שגרם לשינוי בריבית ללא תוספת להיקף ההלוואה (כגון בהלוואות בריבית משתנה). השקעה מקומית גולמית בבינוי.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה

הוועדה העליונה לתכנון ערים ובנייה.

הוועדה העליונה לתכנון ערים ובנייה.

הסכם דיירים

 מסמך הנחתם בין שני צדדים על מנת לבצע עסקה.

 

הסכם הרשאה

הסכם המייעד קרקע לשימוש זמני ולמטרה שהרשות אישרה ושניתן לביטול לפי צרכי הרשות.

הסכם פיתוח (חוזה פיתוח)

הסכם המייעד קרקע לבנייה במטרה ובתנאים שהרשות אישרה. בהתקיים תנאיו, זכאי היזם להתקשר עם הרשות בחוזה חכירה.

העברת זכות החכירה

העברתה של זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או  הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

הערת אזהרה

במסגרת דיני המקרקעין "הערת אזהרה", היא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

הפקעת קרקע

 בדרך כלל לצרכים ציבוריים.

הפשרת קרקע

שינוי ייעוד מקרקע שלא הייתה מיועדת לבניה ככזו שכן.

השקעות בבנייה

ה"השקעות בבנייה" כוללות השקעות בבנייה למגורים, השקעות בבנייה ליעדים שאינם מגורים וכן השקעות בתשתית (עבודות הנדסה אזרחית: סלילת כבישים, מסילות ברזל, הכשרת קרקע, הנחת צינורות מים, תיעול וביוב).

התחלת בנייה

התחלת חפירת היסודות

ו

ועדה מקומית לתכנון ובניה

במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, לכל מרחב תכנון מקומי יש ועדה מקומית לתכנון ולבנייה. שר הפנים הוא המכריז על שטח כל מרחב תכנון מקומי ומפרט את גבולותיו. החוק מבדיל בין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לבין הרשות המקומית. הוועדה המקומית מקימה ועדות משנה.

ועדת היגוי תכנון

ועדת ההיגוי תורכב מן הנציגים האלה: המזמין ואנשיו (מאגפי המשרד השונים ומן המחוז הרלוונטי); הרשויות המקומיות הכלולות בשטח התכנון; במידת הצורך - הרשויות המקומיות הסמוכות לשטח התכנון; משרד הפנים (מינהל התכנון ולשכת התכנון המחוזית); מינהל מקרקעי ישראל (אגף תו"פ והמחוז), משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

ועדת תכנון (רשות סטטוטורית)

לפי משמעותה בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה ‎1965.

ח

חברה ממשלתית

חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות 
למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית,
בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברת בת ממשלתית אחרת

חברה ממשלתית עירונית

חברה המשותפת למדינה ולרשות מקומית כך שבמחצית  זכויותיה מחזיקה המדינה ואילו ברבע,לפחות, מחזיקה רשות מקומית, או חברה שבשליטת הרשות המקומית.

חברה מעורבת

חברה שאיננה חברה ממשלתית אשר מחצית או פחות מכח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה. 

חוזה חכירה (הסכם חכירה)

הרוכש דירה, בית, חנות, בית מלאכה או כל נכס אחר על אדמות המנוהלות על ידי הרשות חותם
על חוזה חכירה עם הרשות. חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה) אך הבעלות
על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.

הרוכש דירה, בית, חנות, בית מלאכה או כל נכס אחר על אדמות המנוהלות על ידי הרשות חותם על חוזה חכירה עם הרשות. חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה) אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.

חוכר

בעל זכות החכירה בתוקף חוזה בר תוקף עם הרשות.

חכירה לדורות

זכות שכירות על מקרקעין הארוכה מ- 25 שנים מכונה "חכירה לדורות" ומתחדשת לתקופות זהות באופן אוטומטי. למעשה זוהי הזכות הנפוצה ביותר בישראל.

חלקה

שטח המיועד לבניה והמכיל בתוכו מגרשים לבניה כולל שטח לבניה ציבורית.

ט

טאבו

האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים – הגוף הרושם את נכסי הנדל"ן בפנקסי  המקרקעין ונותן לרישום תוקף חוקי.

טופס 4

 טופס המאפשר חיבור בנין חדש לרשת החשמל המים והטלפון לאחר שנמלאו התנאים לכך.

טופס 5

אישור הרשויות על גמר הבנייה באופן תקין.

י

יובל חכירה בקרקע עירונית

מועד סיום 49 שנים של תקופת החכירה המקורית. קביעת "יובל" החכירה לתקופה של ‎49 שנים מבוססת על האמור בספר ויקרא פרק כה' פסוקים ח-י"ג.

יועץ לבניה

בעל מקצוע וותיק ומומחה בתחום. לעיתים עולה בידע על המתכננים.

יועץ קרקע

יועץ קרקע מתייחס וממליץ על אופן הביסוס של התשתית ובכדי למנוע סחף או שקיעה עתידיים.

יועץ קרקע

יועץ קרקע מתייחס וממליץ על אופן הביסוס של התשתית ובכדי למנוע סחף או שקיעה עתידיים.

יזם

הוגה רעיון. תפקידו בין היתר להביא את הכסף ליישום הפרויקט. אדם, תאגיד, חברה או כל גוף משפטי אחר איתו מנהלת הרשות משא ומתן  להקצאת שטח או להרשאה לשימוש בשטח וכן כל אחד מאלה שחתם על הסכם פיתוח

 

ל

לשכת רישום מקרקעין (טאבו)

המקום בו מתנהל רישום על עסקאות המקרקעין, רישום וסילוק הערות אזהרה, משכנתה, ולמעשה ניתן לקבל את ה"נסח" בו קיים כל המידע על הנכס. לשכות רישום מקרקעין קיימות במספר ערים בארץ. רישום עסקת מקרקעין בטאבו , בלשכת רישום מקרקעין, מותנה באישור בדבר העדר חובות במס שבח , מס רכישה ומס רכוש של המקרקעין הנמכרים.

לשכת רישום מקרקעין (טאבו)

המקום בו מתנהל רישום על עסקאות המקרקעין, רישום וסילוק הערות אזהרה, משכנתה, ולמעשה ניתן לקבל את ה"נסח" בו קיים כל המידע על הנכס. לשכות רישום מקרקעין קיימות במספר ערים בארץ. רישום עסקת מקרקעין בטאבו , בלשכת רישום מקרקעין, מותנה באישור בדבר העדר חובות במס שבח , מס רכישה ומס רכוש של המקרקעין הנמכרים.

מ

מבנן

קבוצת בניינים שיש להם מתחם משותף, התחום בין רחובות וכבישים.

מגרש

שטח הקרקע  ברוטו השטח כולל את השטח המותר לבנייה, החצר, ושטחים המיועדים לציבור.

מדד מחירי הבניה

מחושב על פי מחירי ענף הבניה

מהנדס ביצוע

להבדיל מהמהנדס המתכנן. מהנדס הביצוע אחראי על ביצוע הפרויקט בשטח.

מודד מוסמך

בעל רישיון מהמדינה לביצוע מדידות, גבולות השטח וכדומה.

מועצת מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל הוקמה על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - ‎1960. המועצה קובעת את המדיניות הקרקעית שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל והיא המפקחת על פעולתה של רשות מקרקעי ישראל ומאשרת את
תקציבה.

מושע

בעלות משותפת במקרקעין.

מחיר חיצוני

המחיר החציוני מייצג נתון שבו מחצית מהעסקות בוצעו במחיר גבוה יותר ממנו, ומחציתן במחיר נמוך יותר ממנו. בניגוד למחיר הממוצע, המחיר החציוני אינו מושפע מערכי קיצון.

מינהל

מינהל מקרקעי ישראל.

מכירה

מכירה לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מוגדרת בחוק ככל הענקת זכות במקרקעין העברתה או ויתור עליה. החוק קובע כי הורשה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושין, הקניית זכויות לנאמן או אפוטרופוס או מפרק או כונס, אינן מכירות.

מכרז מצומצם (סגור(

מכרז בדרך של פנייה, בכתב, למספר מוגבל של מציעים.

מכרז פומבי (פתוח)

מכרז המתפרסם בעיתונות ואינו מוגבל למספר מסוים של מציעים.

מלאי דירות לא מכור

דירות שהחלה בנייתן אך עדיין לא נמכרו.

מלווה בניה מקצועי

מלווה את תהליך הבניה משלב התכנון ועד הגמר כולל שנת אחריות.  משמש כתובת לכל בעיה שצצה בתהליך הבניה.

ממתין למכור דירה יחידה

מי שרכש דירה ויש בבעלותו דירה אחת נוספת אך הצהיר שבכוונתו למכור אותה במהלך השנתיים הקרובות.

מנהל ביצוע

מנהל פרויקט ,אחראי בפועל על התקדמות תהליך הבניה כולל עמידה בלו"ז  ומול קבלנים וספקים.

מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י)

גוף מטעם המדינה האחראי על קרקעות המדינה.

מס רכישה

הרוכש זכות במקרקעין חייב במס רכישה. מס הרכישה הינו בשיעור מדורג משווי הרכישה של דירת מגורים. יש לשלם את מס הרכישה תוך 30 יום מתאריך רכישת הנכס. קיימים פטורים והקלות גם למס הרכישה.

מס שבח

מוטל על שבח במכירת זכות במקרקעין במקרה בו למוכר נוצר רווח ממכירת זכות במקרקעין. קיימים פטורים שונים והקלות ממס השבח. גובה המס במכירת דירת מגורים הוא: 25% מהרווח שנוצר בין הקניה למכירת הדירה.

 

מעמדם המוניציפלי של היישובים מבחינים בין שלושה סוגי רשויות מקומיות:

עירייה - מתייחסת ליישוב אחד בלבד.

מועצה מקומית - מתייחסת ליישוב אחד בלבד.

מועצה אזורית - מתייחסת בדרך כלל למספר יישובים כפריים. במועצה האזורית יש יישובים שיש להם נציגות במועצה ויש יישובים הנמצאים בתחום המוניציפלי של המועצה ואין להם נציגות בה, אך גם אלה כלולים במספר היישובים שבמועצה, ואוכלוסייתם נכללת באוכלוסייתה. יש גם מספר קטן של יישובים חסרי מעמד מוניציפלי.

מערכת סולרית

מערכת לחימום מים באמצעות קולטים ודוד שמש. ישנן מערכות מרכזיות או יחידניות.

מקבץ

מקבץ הוא בית משותף או כמה בתים משותפים שיש לפנותם כדי להקים במקומם מבנה חדש לפי תכנית מפורטת.

מקרקעי יעוד

כהגדרתם בסעיף 107 בחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור ובהם: 
(1) שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחומי נמל. 
(2) נהרות, נחלים, תעלות וגדותיהם. 
(3) דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל.
(4) נמלי תעופה.
(5) סוגים נוספים של מקרקעי ציבור שנקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כמקרקעי ייעוד.

מקרקעי ישראל

שטחה של מדינת ישראל כ-‎22 מיליון דונם. כ-‎93% משטח זה הם מקרקעי ישראל, דהיינו מקרקעין בבעלות מדינת ישראל,
קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח.

מקרקעין

קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה חיבור של קבע.

מרחב מוגן דירתי

החדר האטום - חדר הנדרש ע"פ חוק לצורך הגנה בפני התפוצצות. החדר הוא חלק מתקנות הג"א ("ממ"ד").

מרקם עירוני

אזור תכנון שאליו מכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע, וכולל את הבטחת התשתיות הדרושות.
הפיתוח ברובו עירוני, קומפקטי, מושתת על יתרונות הגודל, תוך הבטחת שטחים פתוחים עירוניים
ובין-עירוניים לצורכי ציבור ושמירה על מסדרונות לתשתיות לטווח ארוך.

משך זמן בנייה

מספר החודשים הנמשך מתחילת הבנייה ועד גמר הבנייה.

משכנתא

משכנתא משמשת כערבות להבטחת החזר הלוואה.
במקרה שהלווה אינו פורע את חובו, ההלוואה יכולה להפרע על ידי מימוש הנכס הממושכן.
משכנתא היא משכון על מקרקעין, הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין (מלווה עשוי להיות בנק,
חברת ביטוח או גורם אחר). כל זמן שהנכס לא רשום בטאבו, הרשות נותנת התחייבות לרישום
הערת אזהרה בעת רישום הנכס בטאבו.

משפרי דיור

רוכש דירה יחידה, שאינה ראשונה, ומי שרכש דירה אחת נוספת והצהיר שימכור דירה קודמת שהייתה בבעלותו בתוך שנה וחצי.

משק עזר

קרקע שהוחכרה או נמסרה למטרת משק עזר, הכוללת מגורים ועיבוד חקלאי ובלבד שהקרקע אינה מהווה נחלה
כהגדרתה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

משקיע מקומי

מי שרכש דירה ויש בבעלותו דירה נוספת.

נ

נחלה

קרקע חקלאית הכוללת בתוכה מגורים ומשק חקלאי, בתוך יישוב המאורגן באגודה חקלאית שיתופית או מחוצה לו. נמסרה לצורך פרנסת ומגורי מתיישב ומהווה יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גודלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל
התכנון שליד משרד החקלאות, ואשר הוחכרה לו בתנאים הנהוגים במינהל לגבי נחלות.

נכס

מקרקעין שבניהול המינהל: בבעלות מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קק"ל

נספח מס' 2 (כמפורט בנוסח תמ"א 38)

נספח 2 מחייב ובו נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכוללת חיזוק בפני רעידות אדמה.

נספח מס' 1 (כמפורט בנוסח תמ"א 38)

הנספח מתייחס לפתרונות חיזוק לדגמים אופייניים של מבנים טיפוסיים. למותר לציין כי הדגמים נלקחו מתיקי בניין שונים ברחבי הארץ, אין מניעה להציג שיטת חיזוק שונה מזו המוצגת בנספח 1 ובלבד שתאושר על ידי חו"ד של מהנדס העיר.

ס

סיווג טופוגרפי

הסיווג הטופוגרפי נקבע בהתאם לשיפועי הקרקע בכל יישוב הלקוחים ממערכת המידע הגאוגרפית. גורם זה הוא המשפיע ביותר על עלות הפיתוח.

ע

עבודות הנדסה בנאיות

בנייה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים.

בנייה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים.

עבודות מסוג ראשון במעלה

עבודות בנייה למגורים בהיקף של 50 יחידות דיור לפחות או בניית מוסדות או מבני תעשייה בשטח של 5,000 מ"ר לפחות ובעבודות הנדסה אזרחית אחרת עבודות בהיקף של 5 מיליון ₪ לפחות.

עסקה

כל פעולה או התחייבות כלשהי: הסכם רכישה, הסכם מכר, הסכם חליפין,  הסכם חכירה, הסכם פיצויים בקרקע או בכסף, הסכם שכירות, הסכם פיתוח, הסכמי הרשאה, זכות הנאה, התחייבויות למשכנתאות, אופציות, הקפאות, זכויות קדימה, הערות אזהרה וכל אזהרות והתחייבויות אחרות שיש בהם קביעת כל זכות בנכסים, שנוצרו לפי מסמך בכתב.

עסקות מקרקעין

עסקת קרקע שנחתמה עם זוכה במכרז או ללא מכרז המקנה לו זכות בנייה בקרקע

עסקות של דירות

עסקות מכר של דירות חדשות ודירות יד שנייה, כפי שדווחו לרשויות המס בישראל.

ערבות

מנגנון משפטי הנועד להבטיח פירעון חובות.

ערבות אישית

לעתים קרובות, מתחייב היזם חוזית בעזרת ישות ריקה מתוכן - חברה ייעודית שהוקמה לשם מטרה אחת בלבד. לפיכך, יזמים רבים נוהגים להקים חברות בנות אשר מהוות חיץ משפטי. עבור דיירים בפרויקט תמ"א 38, שרוצים להבטיח את טיב הפרויקט והביצוע, יש לשקול בקשה של ערבות אישית מהיזם להתחייבויות של החברה. כמובן נדרשת הצהרה פיננסית של נותן הערבות.

 

ערבות בדק

עם סיום העבודות בפרויקט, ערבות הביצוע תוחלף בערבות בדק (לרוב לתקופה של שנה) ותבטיח את תיקון ליקויי הבנייה שיצוצו בתקופת הבדק.

ערבות ביצוע

בפרויקטים מסוג חיזוק ותוספת על המבנה הקיים (תמ"א 38)- ערבות הניתנת מהיזם לבעלי הדירות, נועדה להבטיח את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה. מדובר בערבות בנקאית בסכום השווה לעלויות הביצוע. כלומר, הערבות צריכה לשקף את גודל הסיכון בביצוע, למשל 15% או 20% מהיקף הביצוע, כך שיאפשר ליזם או מי מטעמו להבטיח את השלמת הביצוע אם וכאשר הקבלן מגיע למצב של פשיטת רגל, תוך פיצוי ההפסדים שנגרמו.

ערבות בנקאית

הגוף שערב לפרוע את החוב הינו בנק. ברוב המקרים הנושים יעדיפו ערבות בנקאית  על כל ערבות אחרת - זו אינה תלויה בעושרו הפיננסי של היזם, ונתונה לפיקוח ורגולציה מחמירים. כך שישנה יכולת מימוש מהירה בבואנו לחלט את הערבות, ובהתקיים תנאים המאפשרים זאת.

ערבות בנקאית אוטונומית (עצמאית)

אנשים נוטים לבלבל בין ערבות בנקאית אוטונומית לערבות רגילה (מסויגת). בערבות אוטונומית, אין תנאים מקדימים ושאלות. משמעותה בעולם המסחרי היא כסף חי לכל דבר. מנפיק הערבות האוטונומית צריך להיות מספיק אמיד כדי להפיק אותה, משמע הוא צריך להיות בעל הון עצמי נזיל לפירעון הערבות.

בפרויקטים רבים של תמ"א 38 אנו נתקלים בערבויות אוטונומיות, במקרים שבהם ישנה מעורבות ודחיפה גדולה של עו"ד הדיירים, למען קיום הבטחותיו של היזם לדיירים.

ערבות חוק המכר

ערבות הניתנת לרכושי דירות חדשות בפרויקטים שמלווים על ידי בנק ובהתאם לחוק המכר. הערבות מהווה בטוחה לרוכשים. היא נועדה להבטיח את קבלת הדירה, גם אם היזם לא יהיה מסוגל לסיים את הפרויקט. כדי להבטיח את כספם ולעמוד בהתחייבויותיהם, הגופים המלווים נוהגים להפעיל מערך פיקוח ובקרה על הפרויקט. נוסח הערבות כפוף לחוק המכר, וכולל מספר תנאים מצטברים כדי להבטיח את כספי הרוכשים. לדוגמא - סיום בניית הדירה / קבלת טופס 4 / רשימת זכויות רוכש הדירה. יצוין כי החוק מאפשר גם בטוחות חלופיות (פוליסת ביטוח, רישום הערת אזהרה) בהתקיים תנאים משלימים.

ערבות למשרד הבינוי והשיכון

הערבות ניתנת במסגרת חוזים למכירת קרקע כדי להבטיח קיום התחייבות היזם להקמת הפרויקט ורישום זכויות של הרוכשים.

ערבות מסים

בעת חתימת ההסכם, הדיירים מכרו ליזם חלק מהקרקע תמורת שירותי בנייה. מכאן שהעסקה חייבת במס שבח. הבעיה היא שיש פער של חודשים רבים ולעתים גם שנים בין חתימת ההסכם לעלייה על הקרקע. לכן קבע המחוקק אפשרות לדחות את מועד תשלום המס (דחייה לפי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין), כך שתיווצר חבות עבור הדיירים רק במועד העלייה על הקרקע.

על פי חוק, היזם אינו מחויב לשלם לדיירים, אלא על פי חוזה (ישנו הבדל מהותי). לכן, צריך להיות מאוד זהירים ולוודא טרם העלייה לקרקע כי היזם מספק אישור מס חתום או ערבות מסים בגובה סך שומות המס הפתוחות.

ערבות רישום

היזם מתחייב לרשום את הבית המשותף, בין אם בתמ"א 38/1 או תמ"א 38/2, תוך כ-12 חודשים ממועד המסירה. פעולת הרישום היא עבודה טכנית בלבד, אך בפועל יזמים רבים נוטים לשכוח או לוותר על הטרחה, ובניינים רבים אינם רשומים כבית משותף מפאת עצלנות היזם או עורך דינו. מטרת ערבות הרישום היא להבטיח את רישום הבית המשותף ולאפשר מינוי של עו"ד נוסף באפשרותו להשלים את העבודה.

ערבות שכירות

ערבות בנקאית אוטונומית נועדה להבטיח את דמי השכירות. היא נהוגה לרוב בתמ"א 38/2 (מסלול הריסה ובנייה) ולפעמים גם בתמ"א 38/1 במצב של פינוי דיירים. סכום הערבות נמשך לכל תקופת הבנייה - ייתכן שהריבית תפחת כנגד תשלומים בפועל.

 עורכי דין המייצגים דיירים נוטים להגדיר ערבות שכירות בצורה מאוד רחבה, כך שכל סטייה מהוראות ההסכם תאפשר לעשות שימוש בערבות שכירות מטעם היזם.

פ

פאטיו

חצר פנימית בתוך מבנה.

פודסט

משטח אופקי בגרם המדרגות.

פילר

גומחת ביטון בגבול המגרש ובחזית הרחוב המשמש לקיבול צנרת, חשמל, מים, טלפון, גז וכו'.

פיצול מגרש

הינו חלוקה של שטח המגרש לשני מגרשים או יותר לפי תב"ע, כאשר לפחות אחד המגרשים שנוצרו מהפיצול מבונה וממשיך לשמש למטרה המקורית.

פיר

חלק סגור במבנה המשמש מעלית, מעבר צנרת וכו'.

פיתוח בר קיימא

"פיתוח בר קיימא הוא פיתוח המתחשב בצרכים של הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צורכיהם" (דוח ברונטלנד, הוועדה העולמית לסביבה ופיתוח, 1987).

פיתוח חצר

ביצוע עבודות ניקוז, השקיה, חשמל, ביוב, מדרגות וגבולות השטח.

פיתוח שטח

פיתוח הקרקע הכולל ביצוע תשתיות כגון ביוב, צנרת, חשמל, כביש וכו'.

פלטה

תחתית היסוד, יציקת ביטון בעובי של לפחות 20 ס"מ עם זיון ברזל לבניין.

פרה-רולינג Pre ruling-

החלטה מקדמית - החלטה מקדמית או הנחיה מקדמית, הידועה יותר בשמה האנגלי, "פרה-רולינג", היא החלטה של רשות שלטונית בעקבות פנייה של אדם או תאגיד בעניין יחסה של רשות זו לצעד שהוא מעוניין לעשות. במצב העניינים הרגיל, החלטה של הרשות ניתנת לאחר מעשה, אך התוצאה עלולה להיות לא נוחה לאדם או לתאגיד, ולכן הוא פונה לרשות בבקשה לדעת מראש את יחסה של הרשות לצעד זה, כדי לדעת האם כדאי לעשותו. לא תמיד יש צורך לפנות לרשות - פעמים רבות הוראות החוק והפסיקה אינן מותירות מקום לספק, כך שדי בייעוץ מקצועי כדי להחליט, אך במקרה שהוראות החוק והפסיקה אינן נותנות תשובה חד-משמעית, יש תועלת רבה בקבלת החלטה מקדמית.

תהליך במסגרתו מוצגת לפני שלטונות המס בעיה היפותטית (תאורתי) המייצגת עסקה עתידית על מנת שיחוו את דעתם לגבי כשרותה המשפטית ותוצאות המס שלה. על פי ההחלטה העקרונית של שלטונות המס, עשויים השותפים לעסקה להחליט אם ברצונם לקיימה או הא לשנות בה פרטים שונים. 

                                                                                                                                                                                 דוגמאות:

אדם עומד למכור נכס מקרקעין שנמצא ברשותו, ומעוניין לדעת מה יהיה גובה המס שיוטל על חלופות אחדות לביצוע העסקה, כדי לבחור בחלופה שבה ישלם את המס הנמוך יותר.

שני תאגידים מתחרים מעוניינים להקים מיזם עסקי משותף, אך רוצים לוודא שצעד כזה לא ייתקל בהתנגדות של הממונה על ההגבלים העסקיים.

אדם מעוניין לפתוח עסק באזור מסוים, וקודם שהוא נוטל על עצמו התחייבויות, כגון רכישת מבנה, הוא מעוניין לוודא שרשויות הפיקוח השונות יתירו לו את פתיחת העסק באותו אזורפרוגרמה

הפרוגרמה הינה למעשה תכנון נורמטיבי והערכת צרכים לדרישתם של בעלי הדירות וכל מה שקשור לתכנון מקדמי בפרויקטים מסוג תמ"א 38,ופינוי בינוי. כך לדוגמא, הפרוגרמה תשקף לבעלי הזכויות במתחם את טבלת פרוט שטחי הבניה לאחר התמורות אותן יקבלו מכוח תמ"א 38. יחד עם זאת, בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית הפרוגרמה תשמש לכלי עבודה בידי מוסדות התכנון,  כאשר מענה פרוגרמתי מבטא אומדן מספרי של צפיפות מגורים, מוסדות חינוך, שטחים פתוחים ומסחר.

פרוגרמה של שכונה חדשה קובעת את היקפה מבחינת מספר יחידות דיור, הקרקעות המופנות לשטחי ציבור פתוחים, למוסדות ציבור ולשירותי קהילה. הפרוגרמה מתבססת הן על גודל השכונה והן על מיקומה ותפקודה במרקם העירוני. הפרוגרמה קובעת גם את היקף שטחי המסחר (שטח מגרש ושטח בנוי) ואת חלוקתו בין המרכז השכונתי לבין מרכזי משנה קטנים, אם הם נדרשים.

פרצלציה

חלוקת גוש המיועד לבניה למספר חלקות ומגרשים.

פתוח סביבתי

גינון, מתקני משחקים וכדו'.

צ

צו בית משותף

צו זה הוא אמצעי לחלוקת קרקע לתת חלקות (דירות). מבנה שיש בו שתי יחידות ויותר יירשם כבית משותף.

צוות התכנון

צוות התכנון כולל:

א. אדריכל/מתכנן ערים שישמש כראש צוות התכנון וכגורם מנחה, מתאם ומכריע בכל הסוגיות המקצועיות שיעלו בין התחומים המקצועיים במהלך התכנון.

ב. יועצים אשר יישכרו לפי הצורך ולפי שיקול דעת המזמין, כגון: כלכלה, פרוגרמה, נוף וכדומה.

צמוד קרקע (חד קומתי ו/או דו קומתי)

למעשה דירה שבנויה לגובה במקום לרוחב. הן בדרך כלל צמוד קרקע אבל יש גם לדוגמא דירות קוטג', והן בנויות במפלסים: במפלס אחד יש חדר מגורים ומטבח ושירותים במפלס שני חדרי ילדים וחדרי שירותים, ומפלס שלישי נניח חדר הורים ומרפסת גדולה ושירותים נוספים. יש כאלה שיש להם גם מרתף.

צמוד קרקע דו משפחתי

בית צמוד קרקע שיש לו קיר משותף עם בית נוסף שבנוי על אותו מגרש.

ק

קבלן מפתח

 קבלן המקבל רק מגרש ומוסר בית גמור. באחריתו לדאוג לכל הקשור לתהליך הבניה כולל כל האישורים הנדרשים.

קבלן מפתח

 קבלן המקבל רק מגרש ומוסר בית גמור. באחריתו לדאוג לכל הקשור לתהליך הבניה כולל כל האישורים הנדרשים.

קבלן משנה

 קבלן המקבל רק מגרש ומוסר בית גמור. באחריתו לדאוג לכל הקשור לתהליך הבניה כולל כל האישורים הנדרשים.

קבלן משנה

מבצע רק חלק מהעבודות. חשמלאי, שרברב, וכדו'.

קבלן משנה

מבצע רק חלק מהעבודות. חשמלאי, שרברב, וכדו'.

קולונדה / ארקדה

מעבר המקורה ברצף של קשתות או קמרונות הנתמכים בעמודים. 

קומבינציה

הסכם עם הקבלן כאשר בעל המגרש מקבל בדרך כלל כ-40% מהתמורה או בשווה ערך.

קומה טיפוסית

הכוונה לקומה מאותו סוג בבית משותף, למעט ק' קרקע, ק' גג, ק"ע.

קומה טיפוסית

הכוונה לקומה מאותו סוג בבית משותף, למעט ק' קרקע, ק' גג, ק"ע.

קומה מפולשת

קומת עמודים (ק"ע) מקורה בין שורות עמודים.

קומה מפולשת

קומת עמודים (ק"ע) מקורה בין שורות עמודים.

קונסטרוקטור

מהנדס בניין.

קונסטרוקציה

תכנון הנדסי של חוזק המבנה.

קרוב

לעניין העברת זכויות במגורים- בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג או, גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.

 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה

בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן / בת זוג לשעבר

קרקע מדינה

קרקע בבעלות המדינה, המנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל, קק"ל או רשות פיתוח, ומשווקת באמצעות רשות מקרקע ישראל, או רשות מקומית.

קרקע מנהל

אדמה בבעלות המדינה.

קרקע פרטית

בבעלות גוף פרטי רשומה בטאבו וניתן להעברה בירושה.

ר

רביץ (אקספנדית)

 הטיח שמניחים על רשת מתכת לגגות רעפים. (כמעט והיום לא בשימוש).

רולקה

נקודות החיבור שולי הגג לקיר.

רום

גובה מדרגה.

רצפה תלויה

רצפה המנותקת מאדמת המילוי, כתקרה לכל דבר.

רשות

רשות מקרקעי ישראל.

רשות הפיתוח (ר"פ)

גוף ממשלתי שהוקם על פי חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים) תש"י – 1950. יועד לנהל את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר מלחמת העצמאות ואת הקרקעות שהופקעו עפ"י חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים) תשי"ג – 1953. רשות מקרקעי ישראל מנהלת את מקרקעי רשות הפיתוח מקרקעי קק"ל ומקרקעי מדינה.

רשות מקומית

אחת או יותר מהרשויות הבאות: עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.

ש

שטח חום

שטח המוקצה לבניה ציבורית.

שטח ירוק

שטח ציבורי לגנים ופרקים ובשום מקרה לא לבניה.

שטח לא מוסדר

ראו לעיל "שטח מוסדר". שטחים לא מוסדרים רשומים במרשם המקרקעין, אלא שמרשם זה טרם עבר את תהליך ההסדר, ועל כן אינו מדויק דיו.

שטח מוסדר

שטח שהופעלו לגביו הליכי הסדר מקרקעין על פי חוק. בסיום התהליך מתקבלת מפת גוש עם חלקות שנמדדו במדויק ולכל חלקה ישנו רישום בעלות סופי בספרי המקרקעין.

שטחי עיבוד

שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי או לנטיעות לתקופה העולה על חמש שנים.

שטר מכר

מעיד על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם, חייב להיחתם בפני עו"ד נוטריון.

שיווק קרקעות

שיווק קרקעות על ידי משרד הבינוי והשיכון או רשות מקרקעי ישראל למטרת בנייה, באמצעות פרסום מכרז פומבי או שיווק ישיר ללא מכרז, כגון הרחבת מושבים, שינוי ייעוד קרקע וכדומה.

שינוי בניצול אחוזי הבנייה במגרש

שינוי באחוזי הניצול פירושו תוספת אחוזי  ניצול על אלו המאושרים על פי תכנית בנין 
העיר במסגרת היעוד הקיים.

שינוי ייעוד המגרש

שינוי ייעוד משמעותו - שינוי מטרת החכירה המקורית, למשל: הקמת מבנה תעשייה או בית מלון במקום בית מגורים.

שינוי ניצול/יעוד

עסקת שינוי יעוד וניצול הינה": הגדלת זכויות בנייה שאינה בגדר "תוספת בנייה".  בתעסוקה: בעקבות מימוש העסקה יוגדלו אחוזי הבנייה למעלה מפי שניים מאחוזי הבניה הכוללים הקיימים. "שינוי ניצול": הגדלת זכויות בנייה מעבר למה שמקנה חוזה החכירה הקיים. (בנוגע להגדלת זכויות במסגרת החוזה הקיים ראו הגדרת "תוספת בניה").

"שינוי יעוד": שינוי יעוד המקרקעין ממה שמוגדר בחוזה החכירה ליעוד אחר. עפ"י תב"ע תקפה.

שלד הבניין

החלק הבסיסי של הבניין הכולל את היסודות, העמודים, הקורות והתקרות.

שפ"פ

ראשי תיבות של שטח פרטי פתוח. 

שצ"פ

ראשי תיבות של שטח ציבורי פתוח. 

ת

תא משפחתי

זוג נשוי, על פי קביעת משרד הפנים, או זוג ידוע בציבור, או הורה לילד אחת לפחות, מתחת לגיל 21, המצוי בחזקתו.

תב"ע

ראשי תיבות של תוכנית בניין ערים.   לפי משמעותה בחוק התכנון והבניה תשכ"ה ‎1965 זוהי תוכנית מפורטת שממנה ניתן להפיק היתר בנייה, והיא כוללת: 
(1) פירוט ייעודי הקרקע. 
(2) חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם. 
(3) קווי בניין, מספר הקומות בבניינים או גובה הבניינים.
(4) שטחים המותרים לבנייה. 

תוספת בנייה

תוספת שטח בנייה למבנה קיים, המשמשת למטרת החכירה המקורית, וכן הקמת יחידת דיור נוספת, 
ובלבד שיתקיימו  התנאים הבאים:

א. בבניה צמודת קרקע למגורים- לא תתוסף , בעקבות מימוש תוספת הבניה, יותר מיחידה אחת.
ב. בתעסוקה-תעשייה, משרדים, מסחר ומלונאות-תוספת הבנייה תהא במסגרת הרחבת המבנה הקיים, ובעקבות מימושה לא יגדלו אחוזי הבנייה במגרש למעלה מפי שניים.(ראו החלטת מועצה 1245).

תכוניות בניה

תכנית אדריכלית בקנה מידה של 1:50. בתכנית זו מופיעות המידות של כל קיר, מדרגות, חלון, דלת וכל אלמנט אחר, כולל פרטים שונים.

תכונית בינוי

מתארת את המגרש והבנייה כולל תשתית פיתוח.  

תכונית מגירה

לפיה כבר בוצע בניה ניתן לשימוש לבניה נוספת תוך התאמה מקומית על מנת לחסוך זמן ועליות כספיות.

תכונית שינויים

אותה מגיש האדריכל לאחר השלמת בנית השלד וזאת במידה ובוצעו שינויים תוך כדי תהליך הבניה. כל שינוי      או תוספת מחייבים הגשת תכונית מתוקנת לרשות.

תכנית הנדסית

תכנית בקנה מידה של 1:50 שלד המבנה כולל מידות של כל אלמנט במבנה, חתכים ופרטים לבוצע.

תכנית טופוגרפית

 תכנית שמציג מודד מוסמך המראה את תוואי השטח/המגרש הקיים ומשמשת כבסיס לתכנון אדריכלי.

תכנית להיתר בניה

לפיה מבצעים את עבודת הבניה לאחר שיש עליה אישור המתכן לביצוע.

תכנית מדידה

תכנית הערוכה ע"י מודד מוסמך ומתארת את נתוני ופרטי המגרש.

תכנית מכר

תכנית האדריכל או המהנדס לצורך מכירה בלבד והיא חלק בלתי נפרד מחוזה הקניה.

תכנית-אב

מסמך תכנוני, המגדיר באופן עקרוני את מדיניות התכנון הכוללת לאזור מסוים. תכנית-אב מתוכננת בדרך כלל לשכונה/רובע עירוני והיא מגדירה את מדיניות התכנון לאזור ואת השלד הציבורי (כבישים, חנייה, שטחים ירוקים ומבני ציבור) אשר יתמוך בשימושי הקרקע השונים. מכוח תכנית-אב לא ניתן להוציא היתרי בנייה ויש צורך בהגשת תב"ע (תוכנית בניין עיר) למוסדות התכנון על כל חלק שבו רוצים לבצע שינוי או לבנות

תקופת אחריות

תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת כ- שלוש שנים. בתקופת האחריות הדברים שונים מתקופת שנת הבדק, למעשה ההבדל העיקרי הוא חובת ההוכחה שחלה על בעל הדירה, עליו יהיה להוכיח שהליקוי נובע מהתכנון, מהעבודה או מהחומרים.

תקופת שנת הבדק

תקופת הבדק מתחילה עם מסירת הדירה, והיא נמשכת בין שנה לשבע שנים על פי החוק ומהות הליקוי. יחד עם זאת בתקופת הבדק חובה על היזם לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה.

תקן איכות

קובע דרישות מינימאליות לאיכות המוצר או לאיכות הביצוע.

תשריט

תשריט הוא המפה של תוכנית בניין עיר. התשריט ערוך על רקע של מפת מדידה ומסומנים בו כבישים, רחובות, גושים וחלקות. למפת התשריט יש צבעים מוסכמים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה.

תשתיות

מערכות בסיס תת קרקעיות או בתוך קירות.

** אין האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי וכן מומלץ בכל עסקת מקרקעין לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין**