הטבות מיסוי במסגרת התחדשות עירונית

זירת התחדשות עירונית

הטבות מיסוי במסגרת התחדשות עירונית

במטרה לעודד פרויקטים רבים של פינוי בינוי במסלול היזמים ובמסלול של הרשות המקומית החליט משרד הבינוי והשיכון לקדם הנחות והטבות במספר נושאים.

פטור על תשלום מס רכישה, על תשלום מס שבח ומס ערך מוסף על שירותי בנייה

כל המבצעים עסקאות בתחום ההתחדשות העירונית פטורים מתשלומי מס רכישה, מס שבח ומס ערך מוסף על שירותי בנייה. ההטבות האלו יינתנו למתחמים המוכרזים במסגרת של פרויקטים של התחדשות עירונית.

הפטור ממיסים אלו ניתן מכוח חוק מיסוי מקרקעין התשכ"ג – 1963 סעיפים 49, (י"ט) – סעיף 49 (ל"א).

קובץ – רשות המיסים, תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 11/2002

קובץ – החלטת מיסוי בנושא פינוי בינוי, החלטה מספר 6644/12

קובץ – חוק מיסוי מקרקעין- , שבח ורכישה, תיקון מספר 67 , התשע"א 2010.

מתי פטורים מתשלום דמי היתר?

הפטור מתשלום של דמי היתר יחול רק על פרויקטים שמיועדים לבנייה רוויה.

מומלץ לראות בעניין זה את ההחלטה של מועצת מקרקעי ישראל 1477 מיום 15.6.2016.

מידע על פטור מהיטל השבחה למגורים, במסלול של הרשויות המקומיות

מתוקף סעיף 19(ב)(2),של התוספת מספר שלוש בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה, 1965, במתחמים המוכרזים כמתחמים של פינוי בינוי בפרויקטים במסגרת ההתחדשות העירונית יינתן פטור מתשלום של היטל השבחה. נתינת הפטור מותנית בהסכמה של הרשות המקומית האחראית על המתחם ובחתימות של מנהל הרשות להתחדשות עירונית.

מידע נוסף על הפטור מהיטל ההשבחה אפשר לקבל במסלול מיסוי.

מידע על פטור מתשלום השבחה במסלול של יזמים

ההכרזה של מנהל הרשות להתחדשות עירונית מעניקה הטבות במס רכישה, מס שבח ובתשלום מס ערך מוסף על הבנייה בעסקאות במבוצעות על ידי הדיירים. הטבות אלו וגם הדחייה של התאריך הקובע את חלות המס יינתנו כל עוד הכרזת מנהל הרשות להתחדשות עירונית תהיה בתוקף.

המתחם במצבו הנוכחי יכלול לפחות עשרים וארבע יח"ד עסקיות/ דיור. גם המתחם המוצע יכלול מספר שווה של יחידות עסקים או יחידות דיור.

במסלול אפשר לפטור מהיטל השבחה ליחידות המגורים, אך בכפוף לתנאים המפורטים במסמך הכללים ובהתאם להחלטה של מועצת הרשות המקומית.

החלטות מנהל הרשות להתחדשות עירונית באשר להמלצה מתחלקות לשני שלבים:

בשלב הראשון תאשר מנהל הרשות להתחדשות עירונית החלטה מקדמית אם הוגשו לה מפת מדידה, תוכנית ראשונה וכן הסכמה עקרונית של המהנדס של הרשות המקומית. ההחלטה המקדמית מאפשרת לדחות את התאריך הקובע לחבות המס.

בשלב השני – מנהל הרשות להתחדשות עירונית לפני הכרזה על המתחם, אך רק לאחר שהתקבלו עשרים וארבעה הסכמים, לפחות, של בעלי הנכסים עם היזם, הסכמים המאפשרים להקים מבנה חדש, ורק לאחר שהתוכנית הופקדה להתנגדויות.

כל הדרישות המלאות לקבלת ההטבה מפורטות בתקנות ובחוקי מיסוי המקרקעין.

קובץ – כלים לפטור מהיטל השבחה למגורים במתחמי מיסוי

קובץ – תקנות של מיסוי מקרקעין, מכירה, רכישה, שבח והתנאים להמלצה על הכרזת המתחמים כמתחמים לפינוי בינוי במסלול מיסוי. התשס"ד – 2004.

הכרזת המנהל הרשות להתחדשות עירונית על המתחמים כמתחמי פינוי בינוי במסלול של מיסוי מקנה הנחות והטבות לעסקאות המתבצעות על ידי הדיירים המפונים בתחום מס שבח, מס רכישה ותשלומי מע"מ על שירותי הבנייה. בנוסף ההכרזה מאפשרת את הדחייה של התאריך הקובע את חבות המס. יש להדגיש כי הטבות או יינתנו כל עוד ההכרזה בתוקף.

במצב הקיים וגם במצב המוצע על המתחם למנות, לפחות, עשרים וארבע יחידות עסקיות או יחידות דיור.

במסגרת המסלול קיימת אפשרות לקבל פטור מהיטל השבחה למגורים, אך בכפוף לתנאים המפורטים במסמך הכללים ולהחלטה של מועצת הרשות המקומית.

החלטת מנהל הרשות להתחדשות עירונית למתן ההמלצה נעשית בשני שלבים:

בשלב הראשון מאשרת מנהל הרשות להתחדשות עירונית החלטה מקדמית, אך רק לאחר שהוגשו לה תכנית ראשונית, מפת מדידה, והסכמה עקרונית של המהנדס נטעם הרשות המקומית. החלטה המקדמית מאפשרת לדחות את התאריך הקובע את חבות המס.

בשלב השני מנהל הרשות להתחדשות עירונית, לפני ההכרזה על המתחם, אך רק לאחר שיש לפחות עשרים וארבעה הסכמים בין בעלי הנכסים ובין היזם, הסכמים המאפשרים לבנות מבנה חדש ורק לאחר שהתוכנית הופקדה להתנגדויות.

כל הדרישות המלאות נמצאות בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות.

קובץ – כללים לפטור מהיטל השבחה למגורים במתחמי מיסוי

קובץ – תקנות מיסוי מקרקעין, מכירה, רכישה, שבח ותנאים להמלצה על הכרזת המתחם כמתחם לפרויקט פינוי בינוי במסלול מיסוי. התשס"ד – 2004.

הנחות בארנונה

כל מועצה מקומית זכאית להעניק למחזיקים בדירת פינוי בינוי במסלול מיסוי הנחה בתשלומי הארנונה.

קובץ – תקנות הסדרים במשק המדינה, הנחה מארנונה, תיקון מספר 4, התשע"א-2011

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן