עיקרי תהליך הליווי אצלנו בפרויקטים להתחדשות עירונית

זירת התחדשות עירונית

האם גם הבניין שלכם יוכל ליהנות מתוכנית של התחדשות עירונית? אם כן, אילו זכויות מגיעות לכם הדיירים? ואם הדיירים רוצים ומסכימים – מה אנחנו מציעים?

גיוס גורם אובייקטיבי להנעת התהליך – בר-לב תהיה אחראית על ארגון וניהול של הדיירים באשר לפרויקטים של התחדשות עירונית ושל פינוי בינוי, כאשר התפקיד שלנו הוא לקדם את התהליך במלוא המרץ ולסייע לדיירים להתארגן ולקיים כנסים של שיתוף והסברה.

הנחת היסוד היא כי אישור תוכנית בניית הערים, התב"ע,  במתחם פינוי בינוי אינו מספיק כדי להבטיח את המימוש של הפרויקט, ולכן אנחנו מציעים מתווה של מעורבות גם בשלבים הקודמים להתקשרות הדיירים עם יזם כדי לממש באופן יעיל את הפרויקט.

כדי להתחיל בביצוע של פרויקט צריך לפחות שארבעת התנאים הבאים יתקיימו:

  1. על הדיירים לבחור נציגות מוסמכת שתייצג אותם.
  2. על הדיירים לבחור באופן עצמאי עורך דין שייצג אותם – חשוב לבחור עורך דין מקרקעין המומחה בפרויקטים להתחדשות עירונית אשר ייצג את בעלי הדירות אל מול היזם שייבחר, יבטיח את הגנתכם הדיירים וימנע טעויות וחתימות פזיזות שעלולות לפגוע בפרויקט.
  3. על הדיירים להציג הסכם התקשרות סופי עם יזם.
  4. על הדיירים לבחור שמאי ומפקח שיפקח על הפרויקט מטעם הדיירים.

שימו לב: בפרויקטים המנוהלים על ידינו, בר-לב תעזור לדיירים לקדם את ארבעת התנאים הנ"ל.

חברת בר-לב פועלת לקידום הפרויקט ולביצוע של כל המוטל עליה בכפוף לאמור ובהתאם לכל החלטה של הדיירים. יש להדגיש כי חברת בר-לב איננה פועלת לטובת היזם ו/או הקבלן ו/או כל צד אחר בפרויקט למעט הדיירים בלבד.

שלב א' – הכנת הפנייה לקבלת ההצעות:

ליווי משותף שלנו עם עורך הדין של הדיירים בהכנה של מסמכי הפנייה ליזמים כדי לקבל מהם הצעות.

עזרה בבחירה של שמאי אשר יכין נספח שמאי ותכנון של עקרונות שקופים וזהים לתמורה שתתחלק בין כל הדיירים, על הבסיס של החלוקה בתוכנית בניין עיר, תב"ע, ונספח האיחוד.

מינוי יועץ חברתי לשם הכנת דו"ח חברתי – תכנון והכנה של מסמך עקרונות חברתיים אשר מביע את הרצונות של הדיירים ואת הצרכים שלהם ומטמיע אותם בגוף הפנייה.

בפרויקט שבו אין תכנית בניין עיר, תב"ע, למתחם הרלוונטי, חברת בר-לב תסייע בקידום התכנון.

בפרויקטים בתחומי תכנית הרבעים של ת"א, חברת בר-לב תקדם את הפרויקט עד לשלב של החלטת הוועדה להוצאה של היתר בנייה, לפי מורכבות הפרויקט.

עזרה לדיירים ולעו"ד של הדיירים בתכנון והכנה של תנאי מינימום למתמודדים בפנייה להציע הצעות בהתאם לפרמטרים שונים כמו ניסיון, איתנות פיננסית, היקף ביצוע ועוד.

שלב ב' – שלב של בחירת הזוכה (היזם)

ליווי הדיירים בבחירה נכונה של היזם.

איסוף של כל ההצעות וניתוח שלהן בהתאם לפרמטרים זהים.

הכנה של נציגי הדיירים למפגש עם יזמים, כולל הכנה של בקשות להשלמת חומרים על ידי המציעים, שאלות ותשובות ועוד.

ארגון של כנס דיירים במטרה להצגה של מגישי ההצעות ובחירה של היזם לפרויקט. 

חשוב להבהיר כי הבחירה של  היזם תיעשה רק ע"י הדיירים בלבד. בר-לב תעזור בריכוז וארגון של ההצעות בשיתוף פעולה עם היזמים, אך לא תמליץ על בחירת יזם ו/או עורך דין ו/או כל גורם אחר ולא תקבל כל החלטה בשם של הדיירים.

אם  הדיירים יהיו מעוניינים, אז אחרי שעורך הדין של הדיירים והזוכה יגבשו נוסח מוסכם של הסכם באשר לפרויקט, הנוסח יעבור לחברת בר-לב כדי שהיא תבדוק האם לדעתה נוסח ההסכם מבטיח באופן משביע רצון את הזכויות של הדיירים.

יש להדגיש כי חברת בר-לב תבדוק את התמורות אשר הובטחו לבעלי הזכויות ואת הסבירות הריאלית של התמורות, והאם המנגנונים הקבועים בהסכם מבטיחים באופן משביע רצון את התמורות אשר הובטחו לדיירים.

בנוסף, יש להדגיש כי נוסח ההסכם לכל הדיירים בפרויקט יהיה הסכם בנוסח אחיד. 

לאחר שהדיירים יבחרו יזם ולאחר שיגובש נוסח מוסכם של ההסכם, חברת בר-לב תסייע בהסברה של ההסכם לדיירים בפרויקט יחד עם עו"ד מטעמנו, תלווה את נציגי הדיירים ותסייע להם בהסברת ההסכם לדיירים.

שלב ד'- מינוי של  מפקח:

חברת בר-לב יחד עם עורך הדין של הדיירים יפעלו לקיום תהליך תחרותי במטרה לבחור משרד לניהול ולפיקוח שייקח על עצמו את האחריות לפיקוח על ההתחייבויות היזם לדיירים בפרויקט. 

המפקח שייבחר יהיה מומחה ובעל ניסיון בתחום הפיקוח בנייה בפרויקטים מסוג ובהיקף דומה. תנאי המינימום להתמודדות במכרז זה ותכולת העבודה ייקבעו ע"י נציגי הדיירים כאשר חברת בר-לב תמליץ לנציגי הדיירים על התנאים אשר מוצעים על ידה. 

היזם ישלם את שכר הטרחה של המפקח, וגובה שכר הטרחה יפורט בהסכם ההתקשרות שבין הדיירים לבין היזם.

המפקח הנבחר יהיה שותף לכל ישיבות התכנון ויהיה זכאי לקבל מהזוכה תכתובות, תוכניות וכל חומר נוסף הקשור לביצוע הפרויקט. כמו כן על המפקח להיות נוכח בישיבות שבין המציע לבין הדיירים ובין המציע לבין הרשויות.

על המפקח הנבחר להשתתף בתהליך של מסירת הדירות לדיירים כדי להבטיח כי כל הדירות נמסרות לדיירים בהתאם להתחייבות כלפי הדיירים. לפני מסירת הדירות, יעשה המפקח סיור מקדים בדירות, והדירות לא תינתנה לדיירים לפני אישור בכתב של המפקח.

שלב ה' – שלב של קידום וליווי הפרויקט

חברת בר-לב תפעל בהתאם לתפקידים שניתנו לה ע"י הדיירים במטרה לסייע בקידום של כל הנושאים אשר קשורים לארגון הדיירים בפרויקט עד לשלב של הוצאת היתר הבנייה.

שכר טרחה

שכר הטרחה והחזר ההוצאות ישולמו ע"י היזם אשר נבחר ע"י הדיירים בהתאם לשלבים ולאבני הדרך שיקבעו בהתאם.

זירת התחדשות עירונית

דילוג לתוכן